قیمت 5.34 USD 1.27% {{ Math.abs(change) }}%
ارزش بازار ۶٫۲۸۵ میلیارد USD {{ Math.abs(change) }}%
سهم بازار 0.72 % {{ Math.abs(change) }}%
بلاک‌ها 13,097,968 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها 33,190,080 {{ Math.abs(change) }}%
رویدادها 180,547,118 {{ Math.abs(change) }}%
انتقال‌ها 8,970,551 {{ Math.abs(change) }}%

آمار 24ساعت اخیر

بلاک‌ها
14,364 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها
36,675 {{ Math.abs(change) }}%
رویدادها
510,520 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زاد بر ثانیه
0.42 {{ Math.abs(change) }}%
انتقال‌ها
6,327 {{ Math.abs(change) }}%

بلاک‌های اخیر

شماره بلاک هَش استخراج شده در تعداد رویدادها تعداد برون‌زادها اعتبارسنج
بلاک‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}