مجموع نُودها: 971

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/Shibetoshi:1.14.6/ 324
/Shibetoshi:1.14.5/ 309
/Shibetoshi:1.14.3/ 108
/Shibetoshi:1.14.2/ 81
/Shibetoshi:1.14.4/ 75
/Shibetoshi:1.14.0/ 11
/Shibetoshi:1.14.6(MishaBoar)/ 10
/Shibetoshi:1.10.0/ 7
/NewYorkCoin:1.14.3/ 5
/Shibetoshi:1.14.7/ 4
/Pandoshi:3.0.7.2/ 3
/Shibetoshi:1.14.5(ifdogethenwow.com)/ 2
/Shibetoshi:1.21.0/ 2
مجموع ردیف‌ها: 37

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
مجموع ردیف‌ها: 30