مجموع نُودها: 4,065

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/Dash Core:18.0.1/ 3937
/Dash Core:0.17.0.3/ 70
/Dash Core:0.16.1.1/ 15
/Dash Core:0.14.0.3/ 8
/Dash Core:0.16.0.1/ 4
/Dash Core:0.12.2.3/ 4
/Dash Core:18.0.1(bitcore)/ 4
/Dash Core:0.14.0.2/ 3
/Dash Core:0.14.0.1/ 3
/Dash Core:0.12.2.1(bitcore-sl)/ 2
/Dash Core:0.17.0.3(bitcore)/ 2
/Dash Core:0.12.3.3/ 2
/Dash Core:18.0.1(zelcore)/ 2
مجموع ردیف‌ها: 20

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
مجموع ردیف‌ها: 19