مجموع نُودها: 8,462

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/MagicBean:6.0.0/ 8202
/MagicBean:5.2.0/ 198
/MagicBean:5.1.0/ 13
/MagicBean:5.0.2/ 11
/MagicBean:6.0.0(bitcore)/ 8
/MagicBean:2.1.1-6/ 8
/MagicBean:5.0.0/ 2
/MagicBean:4.0.2/ 2
/MagicBean:1.0.11-rc1/ 2
/MagicBean:2.1.1-5/ 2
/MagicBean:2.1.1-1(bitcore)/ 2
/MagicBean:5.2.0(bitcore)/ 2
/MagicBean:4.0.1/ 2
مجموع ردیف‌ها: 20

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
مجموع ردیف‌ها: 127