اسپانسر اینجا تبلیغ کنید

مجموع نُودها: 578

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/Bitcoin Cash Node:26.0.0(EB32.0)/ 162
/Bitcoin Cash Node:26.1.0(EB32.0)/ 140
/BCH Unlimited:2.0.0(EB32; AD12; 64bit)/ 83
/Bitcoin ABC:0.27.4(EB32.0)/ 17
/Bitcoin Cash Node:24.0.0(EB32.0)/ 16
/Bitcoin Cash Node:25.0.0(EB32.0)/ 15
/Bitcoin ABC:0.27.10(EB32.0)/ 11
/Bitcoin Cash Node:26.1.1(EB32.0)/ 9
/Bitcoin ABC:0.27.5(EB32.0)/ 8
/Bitcoin Cash Node:26.0.1(EB32.0)/ 7
/Bitcoin ABC:0.27.13(EB32.0)/ 7
/Bitcoin ABC:0.27.8(EB32.0)/ 6
/Bitcoin ABC:0.27.9(EB32.0)/ 6
مجموع ردیف‌ها: 60

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
مجموع ردیف‌ها: 22