مجموع نُودها: 912

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/BCH Unlimited:1.10.0(EB32; AD12; 64bit)/ 253
/Bitcoin Cash Node:24.0.0(EB32.0)/ 252
/Bitcoin Cash Node:24.1.0(EB32.0)/ 143
/Bitcoin ABC:0.26.1(EB32.0)/ 21
/Bitcoin ABC:0.26.0(EB32.0)/ 20
/Bitcoin Cash Node:23.0.0(EB32.0)/ 18
/bchd:0.19.0(EB32.0)/ 16
/Bitcoin ABC:0.26.2(EB32.0)/ 15
/Bitcoin Cash Node:24.0.0(EB32.0; BCH-ATG)/ 13
/Bitcoin ABC:0.25.13(EB32.0)/ 9
/BCH Unlimited:1.9.2(EB32; AD12; 64bit)/ 9
/Bitcoin Verde:2.2.0/ 8
/BCH Unlimited:1.9.0.1(EB32; AD12; 64bit)/ 7
مجموع ردیف‌ها: 80

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
مجموع ردیف‌ها: 31