بلاک‌چین‌ها را کاوش کنید

Aptos
$10.10 4%
بلاک‌ها 150,483,013 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 2,054,352 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 10 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 23.78 {{ Math.abs(change) }}%
Arbitrum One
$1.90 2%
بلاک‌ها 184,739,897 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 8,354,360 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 96.69 {{ Math.abs(change) }}%
Avalanche
$38.96 6%
بلاک‌ها 42,177,920 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 2,799,930 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 7 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 32.41 {{ Math.abs(change) }}%
Base
$3,153.72 3%
بلاک‌ها 11,090,511 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 3,862,756 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 4 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 44.71 {{ Math.abs(change) }}%
Beacon Chain
$3,153.72 3%
بلاک‌ها 266,004 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 215,163,732 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 7 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 2,490.32 {{ Math.abs(change) }}%
بیت‌کوین
$53,370.00 4%
بلاک‌ها 832,159 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 969,899,525 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 6 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 4.72 {{ Math.abs(change) }}%
بیت‌کوین‌کَش
$270.81 1%
بلاک‌ها 834,429 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 385,439,844 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 0.27 {{ Math.abs(change) }}%
BNB
$397.85 3%
بلاک‌ها 36,479,746 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 27,101,188 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 4 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 313.67 {{ Math.abs(change) }}%
BOB
$53,370.00 4%
بلاک‌ها 6,018,496 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 265,148 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 3.07 {{ Math.abs(change) }}%
Botanix
$53,370.00 4%
بلاک‌ها 174,998 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 20,890 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 17 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 0.24 {{ Math.abs(change) }}%
کاردانو
$0.61 4%
بلاک‌ها 9,983,696 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 86,089,938 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 0.69 {{ Math.abs(change) }}%
دَش
$31.55 5%
بلاک‌ها 2,028,335 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 51,634,573 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 6 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 0.20 {{ Math.abs(change) }}%
DigiByte
$0.01 4%
بلاک‌ها 18,824,985 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 63,898 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 2 دقیقه دیگر {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 0.74 {{ Math.abs(change) }}%
دوج‌کوین
$0.09 1%
بلاک‌ها 5,106,275 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 278,105,010 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 2 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 0.70 {{ Math.abs(change) }}%
ای‌کش
$0.000034 2%
بلاک‌ها 833,333 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 298,290,440 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 2 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 0.02 {{ Math.abs(change) }}%
اتریوم
$3,153.72 3%
بلاک‌ها 19,314,170 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 2,274,307,872 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 34 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 9.88 {{ Math.abs(change) }}%
Ethereum Classic
$27.69 3%
بلاک‌ها 19,389,857 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 148,522 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 1.72 {{ Math.abs(change) }}%
Fantom
$0.44 4%
بلاک‌ها 76,362,470 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 2,040,100 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 10 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 23.61 {{ Math.abs(change) }}%
Gnosis Chain
$1.00 0%
بلاک‌ها 32,647,613 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 25,104,082 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 290.56 {{ Math.abs(change) }}%
گرویستل‌کوین
$0.57 0%
بلاک‌ها 4,982,549 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 6,376,860 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 0 {{ Math.abs(change) }}%
Handshake
$0.03 3%
بلاک‌ها 213,662 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 75,307 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 8 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 0.87 {{ Math.abs(change) }}%
کوساما
$48.85 1%
بلاک‌ها 22,048,995 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها 78,152,072 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 57 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زاد بر ثانیه 0.59 {{ Math.abs(change) }}%
Linea
$3,153.72 3%
بلاک‌ها 2,528,113 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 4,512,726 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 52.23 {{ Math.abs(change) }}%
لایت‌کوین
$70.74 1%
بلاک‌ها 2,640,163 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 229,348,212 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 2 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 2.48 {{ Math.abs(change) }}%
مونرو
$131.83 5%
بلاک‌ها 3,092,816 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 3,092,815 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌های تاییدنشده 152 {{ Math.abs(change) }}%
نرخ هَش 1.97 Gh/s (RandomX) {{ Math.abs(change) }}%
Moonbeam
$0.44 2%
بلاک‌ها 5,603,979 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 480,182 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 5.56 {{ Math.abs(change) }}%
opBNB
$397.85 3%
بلاک‌ها 17,216,647 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 19,548,076 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 226.25 {{ Math.abs(change) }}%
Optimism
$3.82 1%
بلاک‌ها 116,685,795 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 5,317,032 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 61.54 {{ Math.abs(change) }}%
Peercoin
بلاک‌ها 732,586 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 4,287 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 15 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 0.05 {{ Math.abs(change) }}%
پولکادات
$7.99 3%
بلاک‌ها 19,655,957 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها 68,556,833 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 57 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زاد بر ثانیه 0.52 {{ Math.abs(change) }}%
Polygon
$1.06 9%
بلاک‌ها 53,988,584 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 57,604,142 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 6 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 666.71 {{ Math.abs(change) }}%
Polygon zkEVM
$1.06 9%
بلاک‌ها 1,994,078 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 109,522 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 9 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 1.27 {{ Math.abs(change) }}%
Rootstock
$53,370.00 4%
بلاک‌ها 6,117,415 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 47,212 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 0.55 {{ Math.abs(change) }}%
Sei EVM
$0.88 6%
بلاک‌ها 5,946,227 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 434,912 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 5.03 {{ Math.abs(change) }}%
سولانا
$108.74 5%
بلاک‌ها 250,618,493 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 17,896,082 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 1 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 207.13 {{ Math.abs(change) }}%
استلار
$0.12 1%
دفاتر کل 50,546,474 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین دفتر کل 1 دقیقه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌های جدید 24 ساعت اخیر 5,208,977 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌های موفق 2,422,330 {{ Math.abs(change) }}%
تلگرام اُپن نتورک
$2.13 1%
بلاک‌ها 42,116,887 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 328,276 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 52 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 3.80 {{ Math.abs(change) }}%
TRON
$0.14 1%
بلاک‌ها 59,445,016 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 18,006,824 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 3 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 208.41 {{ Math.abs(change) }}%
XRP Ledger
$0.55 1%
بلاک‌ها 86,233,295 {{ Math.abs(change) }}%
New events 24h 7,158,772 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 11 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
Events per second 82.86 {{ Math.abs(change) }}%
زی‌کش
$28.37 2%
بلاک‌ها 2,416,085 {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ها 13,976,925 {{ Math.abs(change) }}%
آخرین بلاک 44 ثانیه پیش {{ Math.abs(change) }}%
تراکنش‌ بر ثانیه 0.02 {{ Math.abs(change) }}%