مجموع نُودها: 73

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/Groestlcoin:22.0.0/ 50
/Groestlcoin:2.21.1/ 10
/Groestlcoin:2.21.0/ 5
/Groestlcoin:2.17.2/ 3
/Groestlcoin:21.99.0/ 2
/Groestlcoin:2.13.3/ 1
/grswire:0.5.0/grsd:0.20.1/ 1
/Groestlcoin:2.11.0/ 1
مجموع ردیف‌ها: 8

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
0 2
مجموع ردیف‌ها: 2