مجموع نُودها: 68

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/Groestlcoin:23.0.0/ 50
/Groestlcoin:22.0.0/ 7
/Groestlcoin:2.21.1/ 5
/Groestlcoin:2.13.3/ 2
/Groestlcoin:2.17.2/ 1
/Groestlcoin:2.21.0/ 1
/Groestlcoin:2.11.0/ 1
/grswire:0.5.0/grsd:0.20.1/ 1
مجموع ردیف‌ها: 8

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
0 1
مجموع ردیف‌ها: 2