مجموع نُودها: 1,104

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/LitecoinCore:0.18.1/ 376
/LitecoinCore:0.21.2.1/ 243
/LitecoinCore:0.21.2/ 144
/LitecoinCore:0.17.1/ 114
/LitecoinCore:0.16.3/ 61
/Satoshi:0.14.5.1/ 26
/LitecoinCore:0.14.2/ 14
/LitecoinCore:0.13.2(bitcore)/ 13
/LitecoinCore:0.16.0/ 11
/LitecoinCore:0.15.1/ 9
/CypherfunkCore:0.15.2/ 9
/DefcoinCore:1.0.0/ 8
/StuiverCore:0.16.3/ 7
مجموع ردیف‌ها: 44

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
مجموع ردیف‌ها: 81