قیمت 26.76 USD 0.53% {{ Math.abs(change) }}%
ارزش بازار ۲۴۰٫۲۴۷ میلیون USD {{ Math.abs(change) }}%
سهم بازار 0.03 % {{ Math.abs(change) }}%
بلاک‌ها 15,504,258 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها 50,340,234 {{ Math.abs(change) }}%
رویدادها 269,805,266 {{ Math.abs(change) }}%
انتقال‌ها 2,120,202 {{ Math.abs(change) }}%

آمار 24ساعت اخیر

بلاک‌ها
14,327 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها
57,942 {{ Math.abs(change) }}%
رویدادها
752,547 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زاد بر ثانیه
0.67 {{ Math.abs(change) }}%
انتقال‌ها
1,062 {{ Math.abs(change) }}%

بلاک‌های اخیر

شماره بلاک هَش استخراج شده در تعداد رویدادها تعداد برون‌زادها اعتبارسنج
بلاک‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}