اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
قیمت 48.88 USD 3.24% {{ Math.abs(change) }}%
ارزش بازار ۴۳۹٫۹۸۵ میلیون USD {{ Math.abs(change) }}%
سهم بازار 0.02 % {{ Math.abs(change) }}%
بلاک‌ها 22,048,589 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها 78,150,586 {{ Math.abs(change) }}%
رویدادها 620,362,501 {{ Math.abs(change) }}%
انتقال‌ها 2,808,373 {{ Math.abs(change) }}%

آمار 24ساعت اخیر

بلاک‌ها
14,347 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زادها
50,975 {{ Math.abs(change) }}%
رویدادها
781,406 {{ Math.abs(change) }}%
برون‌زاد بر ثانیه
0.59 {{ Math.abs(change) }}%
انتقال‌ها
1,836 {{ Math.abs(change) }}%

بلاک‌های اخیر

شماره بلاک هَش استخراج شده در تعداد رویدادها تعداد برون‌زادها اعتبارسنج
بلاک‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}