اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
ورژن زمان لینک
Solana v1.16.22 {{ Math.abs(change) }}% ۰۹ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۳:۰۷ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.16.22 {{ Math.abs(change) }}%
Solana v1.17.8 {{ Math.abs(change) }}% ۰۹ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۳:۰۶ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.17.8 {{ Math.abs(change) }}%
Cardano Node 8.7.2 {{ Math.abs(change) }}% ۰۸ دسامبر ۲۰۲۳ ۱۹:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/input-output-hk/cardano-node/releases/tag/8.7.2 {{ Math.abs(change) }}%
Bitcoin Core v26.0 {{ Math.abs(change) }}% ۰۷ دسامبر ۲۰۲۳ ۱۹:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/bitcoin/bitcoin/releases/tag/v26.0 {{ Math.abs(change) }}%
Groestlcoin Core v26.0 {{ Math.abs(change) }}% ۰۷ دسامبر ۲۰۲۳ ۱۶:۵۹ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/Groestlcoin/groestlcoin/releases/tag/v26.0 {{ Math.abs(change) }}%
Dash Core v20.0.2 {{ Math.abs(change) }}% ۰۶ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۳:۳۱ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/dashpay/dash/releases/tag/v20.0.2 {{ Math.abs(change) }}%
Stellar Core v20.0.0 {{ Math.abs(change) }}% ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ ۲۲:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/stellar/stellar-core/releases/tag/v20.0.0 {{ Math.abs(change) }}%
rippled 2.0.0-rc5 {{ Math.abs(change) }}% ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ ۱۷:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/XRPLF/rippled/releases/tag/2.0.0-rc5 {{ Math.abs(change) }}%
Solana v1.16.21 {{ Math.abs(change) }}% ۰۳ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۱:۳۶ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.16.21 {{ Math.abs(change) }}%
Cardano Node 8.7.1-pre {{ Math.abs(change) }}% ۰۱ دسامبر ۲۰۲۳ ۱۵:۵۷ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/input-output-hk/cardano-node/releases/tag/8.7.1-pre {{ Math.abs(change) }}%
Solana v1.17.7 {{ Math.abs(change) }}% ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ ۲۳:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.17.7 {{ Math.abs(change) }}%
rippled 2.0.0-rc4 {{ Math.abs(change) }}% ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ ۲۳:۴۷ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/XRPLF/rippled/releases/tag/2.0.0-rc4 {{ Math.abs(change) }}%
Bitcoin ABC v0.28.4 {{ Math.abs(change) }}% ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ ۱۴:۳۰ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/Bitcoin-ABC/bitcoin-abc/releases/tag/v0.28.4 {{ Math.abs(change) }}%
rippled 2.0.0-rc3 {{ Math.abs(change) }}% ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۰:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/XRPLF/rippled/releases/tag/2.0.0-rc3 {{ Math.abs(change) }}%
Cardano Node 8.7.0-pre {{ Math.abs(change) }}% ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳ ۱۳:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/input-output-hk/cardano-node/releases/tag/8.7.0-pre {{ Math.abs(change) }}%
Dash Core v20.0.1 {{ Math.abs(change) }}% ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ ۱۹:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/dashpay/dash/releases/tag/v20.0.1 {{ Math.abs(change) }}%
Solana v1.16.20 {{ Math.abs(change) }}% ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ ۲۲:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.16.20 {{ Math.abs(change) }}%
بیشتر نمایش بده