ورژن زمان لینک
Solana v1.14.3 {{ Math.abs(change) }}% ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ ۲۱:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.14.3 {{ Math.abs(change) }}%
Mixin v0.14.0 {{ Math.abs(change) }}% ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ ۲۱:۱۰ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/MixinNetwork/mixin/releases/tag/v0.14.0 {{ Math.abs(change) }}%
Stellar Core v19.4.0 {{ Math.abs(change) }}% ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۷:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/stellar/stellar-core/releases/tag/v19.4.0 {{ Math.abs(change) }}%
Bitcoin ABC v0.26.2 {{ Math.abs(change) }}% ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۴:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/Bitcoin-ABC/bitcoin-abc/releases/tag/v0.26.2 {{ Math.abs(change) }}%
rippled 1.9.4 {{ Math.abs(change) }}% ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۳۱ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/XRPLF/rippled/releases/tag/1.9.4 {{ Math.abs(change) }}%
Mixin v0.13.16 {{ Math.abs(change) }}% ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/MixinNetwork/mixin/releases/tag/v0.13.16 {{ Math.abs(change) }}%
Solana v1.13.1 {{ Math.abs(change) }}% ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ۲۰:۳۰ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.13.1 {{ Math.abs(change) }}%
Stellar Core v19.4.0rc1 {{ Math.abs(change) }}% ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ ۲۳:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/stellar/stellar-core/releases/tag/v19.4.0rc1 {{ Math.abs(change) }}%
Monero v0.18.1.1 {{ Math.abs(change) }}% ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/monero-project/monero/releases/tag/v0.18.1.1 {{ Math.abs(change) }}%
Solana v1.14.2 {{ Math.abs(change) }}% ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۷:۴۶ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.14.2 {{ Math.abs(change) }}%
Solana v1.10.39 {{ Math.abs(change) }}% ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۴:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.10.39 {{ Math.abs(change) }}%
Bitcoin ABC v0.26.1 {{ Math.abs(change) }}% ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ ۲۰:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/Bitcoin-ABC/bitcoin-abc/releases/tag/v0.26.1 {{ Math.abs(change) }}%
Geth v1.10.25 {{ Math.abs(change) }}% ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۰۸ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/ethereum/go-ethereum/releases/tag/v1.10.25 {{ Math.abs(change) }}%
Solana v1.14.1 {{ Math.abs(change) }}% ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/solana-labs/solana/releases/tag/v1.14.1 {{ Math.abs(change) }}%
Polkadot v0.9.29 {{ Math.abs(change) }}% ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۴:۳۴ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/paritytech/polkadot/releases/tag/v0.9.29 {{ Math.abs(change) }}%
Bitcoin ABC v0.26.0 {{ Math.abs(change) }}% ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۱:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/Bitcoin-ABC/bitcoin-abc/releases/tag/v0.26.0 {{ Math.abs(change) }}%
Mixin v0.13.15 {{ Math.abs(change) }}% ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۰:۰۰ UTC {{ Math.abs(change) }}% https://github.com/MixinNetwork/mixin/releases/tag/v0.13.15 {{ Math.abs(change) }}%
بیشتر نمایش بده