Add to comparison
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Bitcoin SV Ethereum Litecoin Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Blockchain statistics

Blocks 781,778 {{ Math.abs(change) }}% 784,820 {{ Math.abs(change) }}% 784,195 {{ Math.abs(change) }}% - 16,874,482 {{ Math.abs(change) }}% 2,442,474 {{ Math.abs(change) }}% 4,643,540 {{ Math.abs(change) }}% 1,840,998 {{ Math.abs(change) }}% - 4,513,295 {{ Math.abs(change) }}% - 2,846,673 {{ Math.abs(change) }}% 8,544,653 {{ Math.abs(change) }}% 2,023,617 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions 816,140,468 {{ Math.abs(change) }}% 366,167,400 {{ Math.abs(change) }}% 297,841,709 {{ Math.abs(change) }}% - 1,909,698,616 {{ Math.abs(change) }}% 147,689,077 {{ Math.abs(change) }}% 94,574,957 {{ Math.abs(change) }}% 46,887,139 {{ Math.abs(change) }}% - 5,823,880 {{ Math.abs(change) }}% - 28,843,721 {{ Math.abs(change) }}% 63,376,088 {{ Math.abs(change) }}% 12,532,356 {{ Math.abs(change) }}%
Circulation 19,323,584 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19,342,612 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,338,708 XEC {{ Math.abs(change) }}% - - 72,528,971 LTC {{ Math.abs(change) }}% 138,607,896,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 11,198,432 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,890,540 XRP {{ Math.abs(change) }}% 82,174,359 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 182,551,790,197 XMR {{ Math.abs(change) }}% 340,142,885 ADA {{ Math.abs(change) }}% 11,009,245 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Network nodes 7,635 {{ Math.abs(change) }}% 799 {{ Math.abs(change) }}% 799 {{ Math.abs(change) }}% - - 1,017 {{ Math.abs(change) }}% 842 {{ Math.abs(change) }}% 4,222 {{ Math.abs(change) }}% - 61 {{ Math.abs(change) }}% - - - 6,768 {{ Math.abs(change) }}%
Blockchain size (Gb) 466.23 Gb {{ Math.abs(change) }}% 188.13 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.48 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 589.64 Gb {{ Math.abs(change) }}% 94.86 Gb {{ Math.abs(change) }}% 54.77 Gb {{ Math.abs(change) }}% 28.77 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.46 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 106.32 Gb {{ Math.abs(change) }}% 231.33 Gb {{ Math.abs(change) }}%

24h statistics

Blocks 150 {{ Math.abs(change) }}% 131 {{ Math.abs(change) }}% 130 {{ Math.abs(change) }}% - 7,134 {{ Math.abs(change) }}% 585 {{ Math.abs(change) }}% 1,352 {{ Math.abs(change) }}% 544 {{ Math.abs(change) }}% - 1,376 {{ Math.abs(change) }}% - - 4,259 {{ Math.abs(change) }}% 1,144 {{ Math.abs(change) }}%
Avg. time between blocks - - - - - - - - - - - - - -
Transactions 342,553 {{ Math.abs(change) }}% 10,833 {{ Math.abs(change) }}% 599 {{ Math.abs(change) }}% - 1,107,911 {{ Math.abs(change) }}% 97,030 {{ Math.abs(change) }}% 21,739 {{ Math.abs(change) }}% 15,014 {{ Math.abs(change) }}% 1,445,206 {{ Math.abs(change) }}% 1,581 {{ Math.abs(change) }}% 3,062,160 {{ Math.abs(change) }}% - 62,393 {{ Math.abs(change) }}% 5,975 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 131,308,588,556,058 BTC {{ Math.abs(change) }}% 79,053,010,669,984 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,036,043,074,566 XEC {{ Math.abs(change) }}% - - 13,785,734,950,996,244 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,385,316,834,864,720,896 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 31,845,047,348,067 DASH {{ Math.abs(change) }}% 4,476,247,217,461,726 XRP {{ Math.abs(change) }}% 111,887,173,279,915 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 62,427,880,622,088 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - - -
Coindays destroyed 7,878,979 {{ Math.abs(change) }}% 11,577,691 {{ Math.abs(change) }}% 2,598,909 {{ Math.abs(change) }}% - - 34,052,876 {{ Math.abs(change) }}% 53,206,253,889 {{ Math.abs(change) }}% 1,063,123 {{ Math.abs(change) }}% - 3,410,758 {{ Math.abs(change) }}% - - - 3,440,889 {{ Math.abs(change) }}%
Inflation 93,750,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 81,875,000,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 81,250,000,000.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% - 0 ETH {{ Math.abs(change) }}% 731,250,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,352,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 135,311,264,448.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -2,538,838,580.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 688,000,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - -6,664,534,356,348.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflation (USD) 26,147,813 USD {{ Math.abs(change) }}% 107,117 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 0 USD {{ Math.abs(change) }}% 580,832 USD {{ Math.abs(change) }}% 976,631 USD {{ Math.abs(change) }}% 75,828 USD {{ Math.abs(change) }}% -984 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,901 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - -8,719,210 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 324,745,178,110,843,355,136 {{ Math.abs(change) }}% 1,300,010,722,745,809,920 {{ Math.abs(change) }}% 289,894,997,642,207,936 {{ Math.abs(change) }}% - {{ Math.abs(change) }}% 728.76 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 1,195.62 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 3.72 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 38.88 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 2,657,775,251 {{ Math.abs(change) }}% - 10.00 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second - - - - - - - - - - - - - -
Average transaction fee (USD) 2.3729 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0072 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 4.1721 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0107 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.1382 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0021 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0007 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0001 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 1,537.5687 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median transaction fee (USD) 0.9781 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0005 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 1.6929 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0011 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0055 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0001 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0006 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transactions 34,943 {{ Math.abs(change) }}% 46 {{ Math.abs(change) }}% 7 {{ Math.abs(change) }}% - 60,473 {{ Math.abs(change) }}% 240 {{ Math.abs(change) }}% 227 {{ Math.abs(change) }}% 39 {{ Math.abs(change) }}% 61 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - 19 {{ Math.abs(change) }}% - 7 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second 0.68 {{ Math.abs(change) }}% 0.17 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - 3.02 {{ Math.abs(change) }}% 0.77 {{ Math.abs(change) }}% 0.18 {{ Math.abs(change) }}% 0.07 {{ Math.abs(change) }}% 16.73 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.08 {{ Math.abs(change) }}%
Suggested transaction fee (satoshi per byte) 3.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 20.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Market statistics

Market cap (USD) 538.843 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 2.533 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 608.901 million USD {{ Math.abs(change) }}% - 211.319 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 5.764 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 10.012 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 627.481 million USD {{ Math.abs(change) }}% 19.786 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 34.647 million USD {{ Math.abs(change) }}% 2.326 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 2.814 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 11.890 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 381.861 million USD {{ Math.abs(change) }}%
Price (USD) 27,891.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 130.83 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 1,753.46 USD {{ Math.abs(change) }}% 79.43 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.07 USD {{ Math.abs(change) }}% 56.04 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.39 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.42 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.09 USD {{ Math.abs(change) }}% 155.17 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.34 USD {{ Math.abs(change) }}% 34.64 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominance (%) 44.83 % {{ Math.abs(change) }}% 0.21 % {{ Math.abs(change) }}% 0.05 % {{ Math.abs(change) }}% - 17.58 % {{ Math.abs(change) }}% 0.48 % {{ Math.abs(change) }}% 0.83 % {{ Math.abs(change) }}% 0.05 % {{ Math.abs(change) }}% 1.65 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.19 % {{ Math.abs(change) }}% 0.23 % {{ Math.abs(change) }}% 0.99 % {{ Math.abs(change) }}% 0.03 % {{ Math.abs(change) }}%