Add to comparison
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Litecoin Ethereum Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Blockchain statistics

Blocks 848,943 {{ Math.abs(change) }}% 851,209 {{ Math.abs(change) }}% 849,950 {{ Math.abs(change) }}% 2,707,072 {{ Math.abs(change) }}% 20,143,480 {{ Math.abs(change) }}% 5,263,301 {{ Math.abs(change) }}% 2,092,098 {{ Math.abs(change) }}% - 5,141,670 {{ Math.abs(change) }}% - 3,176,463 {{ Math.abs(change) }}% 10,476,021 {{ Math.abs(change) }}% 2,549,172 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions 1,027,928,442 {{ Math.abs(change) }}% 393,735,048 {{ Math.abs(change) }}% 298,496,229 {{ Math.abs(change) }}% 257,474,715 {{ Math.abs(change) }}% 2,413,530,851 {{ Math.abs(change) }}% 337,722,556 {{ Math.abs(change) }}% 53,331,524 {{ Math.abs(change) }}% - 6,563,232 {{ Math.abs(change) }}% - 42,544,517 {{ Math.abs(change) }}% 92,325,921 {{ Math.abs(change) }}% 14,432,803 {{ Math.abs(change) }}%
Circulation 19,715,418 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19,722,516 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,718,583 XEC {{ Math.abs(change) }}% 74,667,246 LTC {{ Math.abs(change) }}% - 144,805,506,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 11,849,197 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,874,772 XRP {{ Math.abs(change) }}% 85,316,234 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 63,047,039 XMR {{ Math.abs(change) }}% 347,777,886 ADA {{ Math.abs(change) }}% 7,256,092 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Network nodes 7,526 {{ Math.abs(change) }}% 581 {{ Math.abs(change) }}% 581 {{ Math.abs(change) }}% 885 {{ Math.abs(change) }}% - 568 {{ Math.abs(change) }}% 3,269 {{ Math.abs(change) }}% - 46 {{ Math.abs(change) }}% - - - 3,266 {{ Math.abs(change) }}%
Blockchain size (Gb) 580.68 Gb {{ Math.abs(change) }}% 203.11 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.83 Gb {{ Math.abs(change) }}% 161.16 Gb {{ Math.abs(change) }}% 1,038.89 Gb {{ Math.abs(change) }}% 144.53 Gb {{ Math.abs(change) }}% 33.48 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.78 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 178.16 Gb {{ Math.abs(change) }}% 262.10 Gb {{ Math.abs(change) }}%

24h statistics

Blocks 145 {{ Math.abs(change) }}% 142 {{ Math.abs(change) }}% 131 {{ Math.abs(change) }}% 538 {{ Math.abs(change) }}% 7,162 {{ Math.abs(change) }}% 1,368 {{ Math.abs(change) }}% 546 {{ Math.abs(change) }}% - 1,377 {{ Math.abs(change) }}% - - 1,580 {{ Math.abs(change) }}% 1,135 {{ Math.abs(change) }}%
Avg. time between blocks - - - - - - - - - - - - -
Transactions 615,150 {{ Math.abs(change) }}% 15,014 {{ Math.abs(change) }}% 1,490 {{ Math.abs(change) }}% 421,546 {{ Math.abs(change) }}% 1,225,320 {{ Math.abs(change) }}% 208,660 {{ Math.abs(change) }}% 11,560 {{ Math.abs(change) }}% 884,833 {{ Math.abs(change) }}% 1,597 {{ Math.abs(change) }}% 3,168,328 {{ Math.abs(change) }}% - 22,660 {{ Math.abs(change) }}% 3,780 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 67,501,518,283,048 BTC {{ Math.abs(change) }}% 51,017,968,433,407 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,528,820,734,332 XEC {{ Math.abs(change) }}% 5,252,600,491,261,841 LTC {{ Math.abs(change) }}% - 777,693,383,791,826,816 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 68,968,588,838,521 DASH {{ Math.abs(change) }}% 21,001,265,185,479,999,488 XRP {{ Math.abs(change) }}% 227,976,765,185,946 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 18,954,441,241,575 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - -
Coindays destroyed 6,470,192 {{ Math.abs(change) }}% 5,469,670 {{ Math.abs(change) }}% 242,237 {{ Math.abs(change) }}% 1,239,813,833 {{ Math.abs(change) }}% - 21,489,237,365 {{ Math.abs(change) }}% 1,995,286 {{ Math.abs(change) }}% - 18,121,680 {{ Math.abs(change) }}% - - - 858,322 {{ Math.abs(change) }}%
Inflation 45,312,500,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 44,375,000,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 40,937,499,999.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% 336,250,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 ETH {{ Math.abs(change) }}% 1,368,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 112,096,096,476.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -2,543,687,909.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 688,500,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - -552,919,690,171.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflation (USD) 29,044,406 USD {{ Math.abs(change) }}% 170,777 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 248,388 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% 1,702,011 USD {{ Math.abs(change) }}% 26,656 USD {{ Math.abs(change) }}% -1,235 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,151 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - -2,127,911 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 604,004,226,960,511,991,808 {{ Math.abs(change) }}% 3,328,278,696,198,654,464 {{ Math.abs(change) }}% 147,237,130,660,210,464 {{ Math.abs(change) }}% 1,000.92 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}% 1,233.68 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 2.44 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 56.22 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 3,125,770,032 {{ Math.abs(change) }}% - 7.16 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second - - - - - - - - - - - - -
Average transaction fee (USD) 3.0325 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0088 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0026 USD {{ Math.abs(change) }}% 2.4670 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0150 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0011 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0014 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 924.3306 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median transaction fee (USD) 1.2922 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0012 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0008 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.8920 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0029 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0093 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transactions 185,529 {{ Math.abs(change) }}% 207 {{ Math.abs(change) }}% 1 {{ Math.abs(change) }}% 152 {{ Math.abs(change) }}% 6,005 {{ Math.abs(change) }}% 18 {{ Math.abs(change) }}% 36 {{ Math.abs(change) }}% 14 {{ Math.abs(change) }}% 1 {{ Math.abs(change) }}% - 112 {{ Math.abs(change) }}% - 7,992 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second 1.60 {{ Math.abs(change) }}% 0.20 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 1.58 {{ Math.abs(change) }}% 13.43 {{ Math.abs(change) }}% 0.32 {{ Math.abs(change) }}% 0.23 {{ Math.abs(change) }}% 10.24 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0 {{ Math.abs(change) }}%
Suggested transaction fee (satoshi per byte) 20.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 20.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Market statistics

Market cap (USD) 1.265 trillion USD {{ Math.abs(change) }}% 7.602 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 620.883 million USD {{ Math.abs(change) }}% 5.522 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 430.612 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 18.029 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 281.233 million USD {{ Math.abs(change) }}% 27.066 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 26.650 million USD {{ Math.abs(change) }}% 2.675 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 2.968 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 13.413 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 303.855 million USD {{ Math.abs(change) }}%
Price (USD) 64,098.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 384.85 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 73.87 USD {{ Math.abs(change) }}% 3,518.09 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.12 USD {{ Math.abs(change) }}% 23.78 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.49 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.31 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.09 USD {{ Math.abs(change) }}% 160.78 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.38 USD {{ Math.abs(change) }}% 20.08 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominance (%) 51.49 % {{ Math.abs(change) }}% 0.31 % {{ Math.abs(change) }}% 0.03 % {{ Math.abs(change) }}% 0.22 % {{ Math.abs(change) }}% 17.53 % {{ Math.abs(change) }}% 0.73 % {{ Math.abs(change) }}% 0.01 % {{ Math.abs(change) }}% 1.10 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.11 % {{ Math.abs(change) }}% 0.12 % {{ Math.abs(change) }}% 0.55 % {{ Math.abs(change) }}% 0.01 % {{ Math.abs(change) }}%