Add to comparison
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Litecoin Ethereum Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Blockchain statistics

Blocks 847,961 {{ Math.abs(change) }}% 850,235 {{ Math.abs(change) }}% 848,993 {{ Math.abs(change) }}% 2,703,220 {{ Math.abs(change) }}% 20,094,549 {{ Math.abs(change) }}% 5,254,016 {{ Math.abs(change) }}% 2,088,347 {{ Math.abs(change) }}% - 5,132,289 {{ Math.abs(change) }}% - 3,171,451 {{ Math.abs(change) }}% 10,447,486 {{ Math.abs(change) }}% 2,541,326 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions 1,024,252,087 {{ Math.abs(change) }}% 393,640,118 {{ Math.abs(change) }}% 298,484,240 {{ Math.abs(change) }}% 255,474,044 {{ Math.abs(change) }}% 2,405,658,295 {{ Math.abs(change) }}% 335,920,562 {{ Math.abs(change) }}% 53,250,228 {{ Math.abs(change) }}% - 6,552,447 {{ Math.abs(change) }}% - 42,371,244 {{ Math.abs(change) }}% 91,997,532 {{ Math.abs(change) }}% 14,406,395 {{ Math.abs(change) }}%
Circulation 19,712,349 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19,719,472 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,715,593 XEC {{ Math.abs(change) }}% 74,643,171 LTC {{ Math.abs(change) }}% - 144,712,656,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 11,841,496 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,874,966 XRP {{ Math.abs(change) }}% 85,269,329 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 32,981,377 XMR {{ Math.abs(change) }}% 346,188,666 ADA {{ Math.abs(change) }}% 7,260,025 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Network nodes 7,547 {{ Math.abs(change) }}% 588 {{ Math.abs(change) }}% 588 {{ Math.abs(change) }}% 869 {{ Math.abs(change) }}% - 589 {{ Math.abs(change) }}% 3,239 {{ Math.abs(change) }}% - 49 {{ Math.abs(change) }}% - - - 3,288 {{ Math.abs(change) }}%
Blockchain size (Gb) 579.12 Gb {{ Math.abs(change) }}% 203.06 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.82 Gb {{ Math.abs(change) }}% 160.37 Gb {{ Math.abs(change) }}% 1,035.03 Gb {{ Math.abs(change) }}% 143.86 Gb {{ Math.abs(change) }}% 33.43 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.78 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 177.23 Gb {{ Math.abs(change) }}% 262.03 Gb {{ Math.abs(change) }}%

24h statistics

Blocks 126 {{ Math.abs(change) }}% 137 {{ Math.abs(change) }}% 122 {{ Math.abs(change) }}% 580 {{ Math.abs(change) }}% 7,163 {{ Math.abs(change) }}% 1,357 {{ Math.abs(change) }}% 548 {{ Math.abs(change) }}% - 1,372 {{ Math.abs(change) }}% - - 4,295 {{ Math.abs(change) }}% 1,144 {{ Math.abs(change) }}%
Avg. time between blocks - - - - - - - - - - - - -
Transactions 590,092 {{ Math.abs(change) }}% 15,399 {{ Math.abs(change) }}% 1,497 {{ Math.abs(change) }}% 224,069 {{ Math.abs(change) }}% 1,186,576 {{ Math.abs(change) }}% 90,478 {{ Math.abs(change) }}% 11,118 {{ Math.abs(change) }}% 799,512 {{ Math.abs(change) }}% 1,920 {{ Math.abs(change) }}% 3,845,486 {{ Math.abs(change) }}% - 50,614 {{ Math.abs(change) }}% 3,853 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 73,408,514,295,779 BTC {{ Math.abs(change) }}% 53,083,259,123,825 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,103,907,219,764 XEC {{ Math.abs(change) }}% 5,197,092,488,218,492 LTC {{ Math.abs(change) }}% - 847,744,255,351,534,208 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 84,262,100,746,724 DASH {{ Math.abs(change) }}% 19,300,969,167,217,000,448 XRP {{ Math.abs(change) }}% 82,020,887,315,187 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 22,025,884,943,085 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - -
Coindays destroyed 7,197,281 {{ Math.abs(change) }}% 4,159,230 {{ Math.abs(change) }}% 551,575 {{ Math.abs(change) }}% 21,317,683 {{ Math.abs(change) }}% - 18,772,558,173 {{ Math.abs(change) }}% 12,307,416 {{ Math.abs(change) }}% - 4,378,176 {{ Math.abs(change) }}% - - - 1,663,049 {{ Math.abs(change) }}%
Inflation 39,375,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 42,812,500,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 38,124,999,999.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% 362,500,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 ETH {{ Math.abs(change) }}% 1,357,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 112,506,704,888.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -4,436,629,686.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 686,000,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - -307,162,184,905.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflation (USD) 26,055,619 USD {{ Math.abs(change) }}% 182,368 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 282,134 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% 1,842,765 USD {{ Math.abs(change) }}% 29,139 USD {{ Math.abs(change) }}% -2,105 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,670 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - -1,308,419 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 524,905,539,794,611,666,944 {{ Math.abs(change) }}% 3,276,015,681,993,555,456 {{ Math.abs(change) }}% 146,875,922,999,653,568 {{ Math.abs(change) }}% 1,050.70 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}% 1,723.98 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 3.01 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 48.41 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 2,513,524,898 {{ Math.abs(change) }}% - 6.76 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second - - - - - - - - - - - - -
Average transaction fee (USD) 5.8494 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0097 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0041 USD {{ Math.abs(change) }}% 4.1590 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0354 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0010 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0026 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 734.9760 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median transaction fee (USD) 2.8554 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0013 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0008 USD {{ Math.abs(change) }}% 1.5560 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0046 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0103 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transactions 252,356 {{ Math.abs(change) }}% 12 {{ Math.abs(change) }}% 7 {{ Math.abs(change) }}% 217 {{ Math.abs(change) }}% 4,980 {{ Math.abs(change) }}% 107 {{ Math.abs(change) }}% 10 {{ Math.abs(change) }}% 28 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - 2 {{ Math.abs(change) }}% - 8,009 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second 11.38 {{ Math.abs(change) }}% 0.17 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 1.82 {{ Math.abs(change) }}% 2.47 {{ Math.abs(change) }}% 0.22 {{ Math.abs(change) }}% 0.05 {{ Math.abs(change) }}% 9.25 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.12 {{ Math.abs(change) }}%
Suggested transaction fee (satoshi per byte) 31.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 20.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Market statistics

Market cap (USD) 1.304 trillion USD {{ Math.abs(change) }}% 8.378 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 732.373 million USD {{ Math.abs(change) }}% 5.801 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 419.466 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 19.605 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 306.155 million USD {{ Math.abs(change) }}% 26.421 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 33.172 million USD {{ Math.abs(change) }}% 2.822 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 3.142 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 14.589 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 346.421 million USD {{ Math.abs(change) }}%
Price (USD) 66,173.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 425.97 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 77.83 USD {{ Math.abs(change) }}% 3,496.90 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.14 USD {{ Math.abs(change) }}% 25.90 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.48 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.39 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.10 USD {{ Math.abs(change) }}% 170.47 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.41 USD {{ Math.abs(change) }}% 22.88 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominance (%) 51.73 % {{ Math.abs(change) }}% 0.33 % {{ Math.abs(change) }}% 0.03 % {{ Math.abs(change) }}% 0.23 % {{ Math.abs(change) }}% 16.64 % {{ Math.abs(change) }}% 0.78 % {{ Math.abs(change) }}% 0.01 % {{ Math.abs(change) }}% 1.05 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.11 % {{ Math.abs(change) }}% 0.12 % {{ Math.abs(change) }}% 0.58 % {{ Math.abs(change) }}% 0.01 % {{ Math.abs(change) }}%