Add to comparison
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Bitcoin SV Ethereum Litecoin Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Blockchain statistics

Blocks 833,239 {{ Math.abs(change) }}% 835,611 {{ Math.abs(change) }}% 834,635 {{ Math.abs(change) }}% - 19,369,057 {{ Math.abs(change) }}% 2,644,458 {{ Math.abs(change) }}% 5,116,727 {{ Math.abs(change) }}% 2,032,550 {{ Math.abs(change) }}% - 4,993,065 {{ Math.abs(change) }}% - 3,098,316 {{ Math.abs(change) }}% 10,016,401 {{ Math.abs(change) }}% 2,424,877 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions 972,879,749 {{ Math.abs(change) }}% 385,936,249 {{ Math.abs(change) }}% 298,302,409 {{ Math.abs(change) }}% - 2,283,718,815 {{ Math.abs(change) }}% 231,132,503 {{ Math.abs(change) }}% 291,345,268 {{ Math.abs(change) }}% 51,759,001 {{ Math.abs(change) }}% - 6,389,319 {{ Math.abs(change) }}% - 36,730,230 {{ Math.abs(change) }}% 86,690,865 {{ Math.abs(change) }}% 14,005,394 {{ Math.abs(change) }}%
Circulation 19,645,215 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19,660,056 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,653,958 XEC {{ Math.abs(change) }}% - - 74,275,908 LTC {{ Math.abs(change) }}% 143,339,766,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 11,703,182 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,882,358 XRP {{ Math.abs(change) }}% 84,573,209 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 184,061,633,668 XMR {{ Math.abs(change) }}% 346,188,666 ADA {{ Math.abs(change) }}% 8,091,678 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Network nodes 7,539 {{ Math.abs(change) }}% 661 {{ Math.abs(change) }}% 661 {{ Math.abs(change) }}% - - 902 {{ Math.abs(change) }}% 640 {{ Math.abs(change) }}% 3,382 {{ Math.abs(change) }}% - 50 {{ Math.abs(change) }}% - - - 3,874 {{ Math.abs(change) }}%
Blockchain size (Gb) 554.39 Gb {{ Math.abs(change) }}% 198.97 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.73 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 963.90 Gb {{ Math.abs(change) }}% 146.50 Gb {{ Math.abs(change) }}% 128.11 Gb {{ Math.abs(change) }}% 32.29 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.71 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 164.51 Gb {{ Math.abs(change) }}% 260.59 Gb {{ Math.abs(change) }}%

24h statistics

Blocks 146 {{ Math.abs(change) }}% 113 {{ Math.abs(change) }}% 315 {{ Math.abs(change) }}% - 7,163 {{ Math.abs(change) }}% 553 {{ Math.abs(change) }}% 1,358 {{ Math.abs(change) }}% 551 {{ Math.abs(change) }}% - 1,372 {{ Math.abs(change) }}% - - 4,213 {{ Math.abs(change) }}% 1,132 {{ Math.abs(change) }}%
Avg. time between blocks - - - - - - - - - - - - - -
Transactions 373,432 {{ Math.abs(change) }}% 19,731 {{ Math.abs(change) }}% 2,778 {{ Math.abs(change) }}% - 1,324,560 {{ Math.abs(change) }}% 259,758 {{ Math.abs(change) }}% 2,011,035 {{ Math.abs(change) }}% 18,291 {{ Math.abs(change) }}% 1,010,326 {{ Math.abs(change) }}% 1,588 {{ Math.abs(change) }}% 4,985,807 {{ Math.abs(change) }}% - 87,829 {{ Math.abs(change) }}% 4,016 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 136,122,957,812,697 BTC {{ Math.abs(change) }}% 295,498,232,164,709 BCH {{ Math.abs(change) }}% 775,521,078,751,212 XEC {{ Math.abs(change) }}% - - 3,759,199,701,484,935 LTC {{ Math.abs(change) }}% 3,650,992,481,371,982,848 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 141,421,385,096,086 DASH {{ Math.abs(change) }}% 1,292,388,792,975,047 XRP {{ Math.abs(change) }}% 18,409,378,377,054 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 72,472,694,946,739 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - - -
Coindays destroyed 37,064,344 {{ Math.abs(change) }}% 50,814,475 {{ Math.abs(change) }}% 76,789,947 {{ Math.abs(change) }}% - - 60,247,594 {{ Math.abs(change) }}% 291,391,245,376 {{ Math.abs(change) }}% 10,162,123 {{ Math.abs(change) }}% - 8,399,161 {{ Math.abs(change) }}% - - - 5,719,064 {{ Math.abs(change) }}%
Inflation 91,250,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 70,625,000,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 196,875,000,000.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% - 0 ETH {{ Math.abs(change) }}% 345,625,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,358,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 113,122,617,506.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -3,280,372,454.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 686,000,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 127,516,980,807.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflation (USD) 60,758,813 USD {{ Math.abs(change) }}% 314,917 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 0 USD {{ Math.abs(change) }}% 310,959 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,442,404 USD {{ Math.abs(change) }}% 46,086 USD {{ Math.abs(change) }}% -2,243 USD {{ Math.abs(change) }}% 4,626 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 568,598 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 576,668,239,798,085,615,616 {{ Math.abs(change) }}% 2,759,036,025,862,183,936 {{ Math.abs(change) }}% 739,211,056,387,439,744 {{ Math.abs(change) }}% - {{ Math.abs(change) }}% 916.11 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 1,067.13 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 1.92 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 47.04 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 1,967,590,482 {{ Math.abs(change) }}% - 8.82 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second - - - - - - - - - - - - - -
Average transaction fee (USD) 18.3262 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0665 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 28.3157 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0055 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0198 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0019 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0022 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0002 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 251.4044 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median transaction fee (USD) 8.4829 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0017 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 13.1116 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0010 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0115 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0167 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transactions 125,982 {{ Math.abs(change) }}% 55 {{ Math.abs(change) }}% 62 {{ Math.abs(change) }}% - 5,082 {{ Math.abs(change) }}% 730 {{ Math.abs(change) }}% 3,020 {{ Math.abs(change) }}% 31 {{ Math.abs(change) }}% 75 {{ Math.abs(change) }}% 1 {{ Math.abs(change) }}% - 146 {{ Math.abs(change) }}% - 6 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second 3.15 {{ Math.abs(change) }}% 0.08 {{ Math.abs(change) }}% 0.05 {{ Math.abs(change) }}% - 5.20 {{ Math.abs(change) }}% 1.67 {{ Math.abs(change) }}% 2.87 {{ Math.abs(change) }}% 0.18 {{ Math.abs(change) }}% 11.69 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.08 {{ Math.abs(change) }}%
Suggested transaction fee (satoshi per byte) 57.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 20.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Market statistics

Market cap (USD) 1.306 trillion USD {{ Math.abs(change) }}% 8.750 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 1.449 billion USD {{ Math.abs(change) }}% - 443.477 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 6.680 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 25.618 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 476.199 million USD {{ Math.abs(change) }}% 35.151 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 57.141 million USD {{ Math.abs(change) }}% 4.288 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 2.701 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 27.284 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 505.390 million USD {{ Math.abs(change) }}%
Price (USD) 66,585.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 445.90 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 3,694.18 USD {{ Math.abs(change) }}% 89.97 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.18 USD {{ Math.abs(change) }}% 40.74 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.64 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.67 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.15 USD {{ Math.abs(change) }}% 149.33 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.77 USD {{ Math.abs(change) }}% 34.14 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominance (%) 49.93 % {{ Math.abs(change) }}% 0.33 % {{ Math.abs(change) }}% 0.06 % {{ Math.abs(change) }}% - 16.96 % {{ Math.abs(change) }}% 0.26 % {{ Math.abs(change) }}% 0.98 % {{ Math.abs(change) }}% 0.02 % {{ Math.abs(change) }}% 1.34 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.16 % {{ Math.abs(change) }}% 0.10 % {{ Math.abs(change) }}% 1.04 % {{ Math.abs(change) }}% 0.02 % {{ Math.abs(change) }}%