Add to comparison
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Litecoin Ethereum Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Blockchain statistics

Blocks 849,102 {{ Math.abs(change) }}% 851,379 {{ Math.abs(change) }}% 850,131 {{ Math.abs(change) }}% 2,707,629 {{ Math.abs(change) }}% 20,150,923 {{ Math.abs(change) }}% 5,264,697 {{ Math.abs(change) }}% 2,092,669 {{ Math.abs(change) }}% - 5,143,091 {{ Math.abs(change) }}% - 3,177,211 {{ Math.abs(change) }}% 10,480,478 {{ Math.abs(change) }}% 2,550,369 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions 1,028,629,353 {{ Math.abs(change) }}% 393,752,566 {{ Math.abs(change) }}% 298,497,670 {{ Math.abs(change) }}% 257,731,085 {{ Math.abs(change) }}% 2,414,939,107 {{ Math.abs(change) }}% 338,102,149 {{ Math.abs(change) }}% 53,347,165 {{ Math.abs(change) }}% - 6,564,855 {{ Math.abs(change) }}% - 42,566,936 {{ Math.abs(change) }}% 92,477,930 {{ Math.abs(change) }}% 14,436,600 {{ Math.abs(change) }}%
Circulation 19,715,915 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19,723,047 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,719,149 XEC {{ Math.abs(change) }}% 74,670,727 LTC {{ Math.abs(change) }}% - 144,819,466,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 11,850,370 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,874,742 XRP {{ Math.abs(change) }}% 85,323,339 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 67,535,011 XMR {{ Math.abs(change) }}% 346,188,666 ADA {{ Math.abs(change) }}% 7,257,292 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Network nodes 7,539 {{ Math.abs(change) }}% 577 {{ Math.abs(change) }}% 577 {{ Math.abs(change) }}% 892 {{ Math.abs(change) }}% - 563 {{ Math.abs(change) }}% 3,248 {{ Math.abs(change) }}% - 46 {{ Math.abs(change) }}% - - - 3,262 {{ Math.abs(change) }}%
Blockchain size (Gb) 580.93 Gb {{ Math.abs(change) }}% 203.11 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.83 Gb {{ Math.abs(change) }}% 161.26 Gb {{ Math.abs(change) }}% 1,039.43 Gb {{ Math.abs(change) }}% 144.66 Gb {{ Math.abs(change) }}% 33.50 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.78 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 178.43 Gb {{ Math.abs(change) }}% 262.11 Gb {{ Math.abs(change) }}%

24h statistics

Blocks 156 {{ Math.abs(change) }}% 165 {{ Math.abs(change) }}% 171 {{ Math.abs(change) }}% 539 {{ Math.abs(change) }}% 7,147 {{ Math.abs(change) }}% 1,343 {{ Math.abs(change) }}% 549 {{ Math.abs(change) }}% - 1,370 {{ Math.abs(change) }}% - - 4,280 {{ Math.abs(change) }}% 1,148 {{ Math.abs(change) }}%
Avg. time between blocks - - - - - - - - - - - - -
Transactions 691,768 {{ Math.abs(change) }}% 16,764 {{ Math.abs(change) }}% 1,405 {{ Math.abs(change) }}% 244,987 {{ Math.abs(change) }}% 1,357,735 {{ Math.abs(change) }}% 378,108 {{ Math.abs(change) }}% 15,110 {{ Math.abs(change) }}% 930,706 {{ Math.abs(change) }}% 1,558 {{ Math.abs(change) }}% 2,859,444 {{ Math.abs(change) }}% - 92,915 {{ Math.abs(change) }}% 3,642 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 37,399,138,749,409 BTC {{ Math.abs(change) }}% 36,973,842,232,104 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,876,074,191,623 XEC {{ Math.abs(change) }}% 4,721,049,636,042,693 LTC {{ Math.abs(change) }}% - 731,519,484,290,812,288 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 98,880,808,681,508 DASH {{ Math.abs(change) }}% 17,900,286,182,087,999,488 XRP {{ Math.abs(change) }}% 53,098,464,910,598 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 16,001,687,220,203 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - -
Coindays destroyed 58,760,971 {{ Math.abs(change) }}% 3,886,397 {{ Math.abs(change) }}% 2,331,080 {{ Math.abs(change) }}% 23,417,834 {{ Math.abs(change) }}% - 43,035,166,883 {{ Math.abs(change) }}% 2,031,099 {{ Math.abs(change) }}% - 1,070,368 {{ Math.abs(change) }}% - - - 1,099,958 {{ Math.abs(change) }}%
Inflation 48,750,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 51,562,500,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 53,437,499,999.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% 336,875,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 ETH {{ Math.abs(change) }}% 1,343,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 112,712,009,094.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -2,840,981,673.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 685,000,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 113,926,489,629.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflation (USD) 31,332,600 USD {{ Math.abs(change) }}% 202,800 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 251,241 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% 1,667,012 USD {{ Math.abs(change) }}% 27,389 USD {{ Math.abs(change) }}% -1,384 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,155 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 448,084 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 649,877,965,717,006,450,688 {{ Math.abs(change) }}% 4,061,055,866,648,442,880 {{ Math.abs(change) }}% 207,911,643,682,722,080 {{ Math.abs(change) }}% 944.27 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}% 1,310.19 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 3.56 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 40.11 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 3,156,939,331 {{ Math.abs(change) }}% - 6.96 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second - - - - - - - - - - - - -
Average transaction fee (USD) 2.0565 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0078 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0037 USD {{ Math.abs(change) }}% 1.3133 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0079 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0008 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0015 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 264.5068 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median transaction fee (USD) 0.8960 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0015 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0008 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.3922 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0020 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0095 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transactions 172,862 {{ Math.abs(change) }}% 39 {{ Math.abs(change) }}% 2 {{ Math.abs(change) }}% 720 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 105 {{ Math.abs(change) }}% 13 {{ Math.abs(change) }}% 92 {{ Math.abs(change) }}% 1 {{ Math.abs(change) }}% - 13 {{ Math.abs(change) }}% - 7,990 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second 11.05 {{ Math.abs(change) }}% 0.25 {{ Math.abs(change) }}% 0.02 {{ Math.abs(change) }}% 2.22 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 0.27 {{ Math.abs(change) }}% 0.15 {{ Math.abs(change) }}% 10.77 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.02 {{ Math.abs(change) }}%
Suggested transaction fee (satoshi per byte) 9.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 20.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Market statistics

Market cap (USD) 1.267 trillion USD {{ Math.abs(change) }}% 7.752 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 651.059 million USD {{ Math.abs(change) }}% 5.563 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 427.492 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 17.964 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 287.167 million USD {{ Math.abs(change) }}% 27.082 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 26.837 million USD {{ Math.abs(change) }}% 2.645 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 3.081 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 13.659 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 302.762 million USD {{ Math.abs(change) }}%
Price (USD) 64,272.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 393.31 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 74.58 USD {{ Math.abs(change) }}% 3,500.06 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.12 USD {{ Math.abs(change) }}% 24.30 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.49 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.31 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.09 USD {{ Math.abs(change) }}% 167.40 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.39 USD {{ Math.abs(change) }}% 20.03 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominance (%) 51.60 % {{ Math.abs(change) }}% 0.32 % {{ Math.abs(change) }}% 0.03 % {{ Math.abs(change) }}% 0.23 % {{ Math.abs(change) }}% 17.41 % {{ Math.abs(change) }}% 0.73 % {{ Math.abs(change) }}% 0.01 % {{ Math.abs(change) }}% 1.10 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.11 % {{ Math.abs(change) }}% 0.13 % {{ Math.abs(change) }}% 0.56 % {{ Math.abs(change) }}% 0.01 % {{ Math.abs(change) }}%