Add to comparison
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Bitcoin SV Ethereum Litecoin Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Blockchain statistics

Blocks 743,730 {{ Math.abs(change) }}% 747,459 {{ Math.abs(change) }}% 747,017 {{ Math.abs(change) }}% 746,948 {{ Math.abs(change) }}% 15,083,285 {{ Math.abs(change) }}% 2,292,415 {{ Math.abs(change) }}% 4,294,378 {{ Math.abs(change) }}% 1,699,314 {{ Math.abs(change) }}% - 4,158,888 {{ Math.abs(change) }}% - 2,660,752 {{ Math.abs(change) }}% 7,460,073 {{ Math.abs(change) }}% 1,727,092 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions 746,570,133 {{ Math.abs(change) }}% 360,566,926 {{ Math.abs(change) }}% 297,648,322 {{ Math.abs(change) }}% 1,185,459,423 {{ Math.abs(change) }}% 1,628,890,435 {{ Math.abs(change) }}% 120,615,769 {{ Math.abs(change) }}% 86,190,028 {{ Math.abs(change) }}% 43,169,315 {{ Math.abs(change) }}% - 5,408,038 {{ Math.abs(change) }}% - 23,646,101 {{ Math.abs(change) }}% 45,146,547 {{ Math.abs(change) }}% 10,987,002 {{ Math.abs(change) }}%
Circulation 19,085,784 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19,109,106 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,106,346 XEC {{ Math.abs(change) }}% 19,105,908 BSV {{ Math.abs(change) }}% - 70,653,233 LTC {{ Math.abs(change) }}% 135,116,276,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 10,810,877 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,894,953 XRP {{ Math.abs(change) }}% 80,402,324 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 181,436,497,779 XMR {{ Math.abs(change) }}% 334,736,009 ADA {{ Math.abs(change) }}% 12,617,134 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Network nodes 7,504 {{ Math.abs(change) }}% 968 {{ Math.abs(change) }}% 968 {{ Math.abs(change) }}% 20 {{ Math.abs(change) }}% - 1,176 {{ Math.abs(change) }}% 1,087 {{ Math.abs(change) }}% 4,274 {{ Math.abs(change) }}% - 69 {{ Math.abs(change) }}% - - - 8,746 {{ Math.abs(change) }}%
Blockchain size (Gb) 415.02 Gb {{ Math.abs(change) }}% 184.37 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.33 Gb {{ Math.abs(change) }}% 4,905.77 Gb {{ Math.abs(change) }}% 441.55 Gb {{ Math.abs(change) }}% 73.92 Gb {{ Math.abs(change) }}% 50.08 Gb {{ Math.abs(change) }}% 26.24 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.29 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 64.93 Gb {{ Math.abs(change) }}% 38.20 Gb {{ Math.abs(change) }}%

24h statistics

Blocks 117 {{ Math.abs(change) }}% 129 {{ Math.abs(change) }}% 153 {{ Math.abs(change) }}% 146 {{ Math.abs(change) }}% 6,496 {{ Math.abs(change) }}% 583 {{ Math.abs(change) }}% 1,349 {{ Math.abs(change) }}% 547 {{ Math.abs(change) }}% - 1,371 {{ Math.abs(change) }}% - - 4,168 {{ Math.abs(change) }}% 1,159 {{ Math.abs(change) }}%
Avg. time between blocks - - - - - - - - - - - - - -
Transactions 229,564 {{ Math.abs(change) }}% 31,902 {{ Math.abs(change) }}% 674 {{ Math.abs(change) }}% 1,594,868 {{ Math.abs(change) }}% 1,199,524 {{ Math.abs(change) }}% 99,073 {{ Math.abs(change) }}% 30,357 {{ Math.abs(change) }}% 16,164 {{ Math.abs(change) }}% 1,309,458 {{ Math.abs(change) }}% 1,696 {{ Math.abs(change) }}% 5,716,459 {{ Math.abs(change) }}% - 71,906 {{ Math.abs(change) }}% 6,794 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 348,265,786,587,209 BTC {{ Math.abs(change) }}% 87,110,718,624,300 BCH {{ Math.abs(change) }}% 10,822,803,343,404 XEC {{ Math.abs(change) }}% 787,563,716,041,679 BSV {{ Math.abs(change) }}% - 3,602,163,379,916,916 LTC {{ Math.abs(change) }}% 948,104,844,232,045,824 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 44,772,504,087,561 DASH {{ Math.abs(change) }}% 2,368,603,563,054,370 XRP {{ Math.abs(change) }}% 90,231,361,537,418 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 50,146,222,753,114 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - - -
Coindays destroyed 3,479,143 {{ Math.abs(change) }}% 4,504,120 {{ Math.abs(change) }}% 3,038,507 {{ Math.abs(change) }}% 3,867,938 {{ Math.abs(change) }}% - 14,760,887 {{ Math.abs(change) }}% 38,048,146,504 {{ Math.abs(change) }}% 2,497,789 {{ Math.abs(change) }}% - 2,244,481 {{ Math.abs(change) }}% - - - 4,541,022 {{ Math.abs(change) }}%
Inflation 73,125,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 80,625,000,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 95,625,000,000.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% 91,250,000,000.00 BSV {{ Math.abs(change) }}% 13,607.44 ETH {{ Math.abs(change) }}% 728,750,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,349,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 136,057,466,274.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -2,169,745,187.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 685,500,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 354,187,496,854.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflation (USD) 14,226,688 USD {{ Math.abs(change) }}% 82,818 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 48,198 USD {{ Math.abs(change) }}% 14,849,797 USD {{ Math.abs(change) }}% 352,496 USD {{ Math.abs(change) }}% 892,984 USD {{ Math.abs(change) }}% 57,539 USD {{ Math.abs(change) }}% -932 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,341 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 363,821 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 172,090,660,203,743,248,384 {{ Math.abs(change) }}% 976,648,594,439,370,112 {{ Math.abs(change) }}% 399,291,475,112,851,904 {{ Math.abs(change) }}% 579,253,828,989,696,640 {{ Math.abs(change) }}% 990,299,856,698,432 {{ Math.abs(change) }}% 412.70 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 550.74 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 2.98 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 22.72 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 2,788,196,647 {{ Math.abs(change) }}% - 8.11 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second - - - - - - - - - - - - - -
Average transaction fee (USD) 1.3490 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0066 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0002 USD {{ Math.abs(change) }}% 2.6791 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0068 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0598 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0014 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0007 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0001 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 0.0067 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median transaction fee (USD) 0.4964 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0004 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 1.1929 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0005 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0007 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0002 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0010 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transactions 17,321 {{ Math.abs(change) }}% 132 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 9,163 {{ Math.abs(change) }}% 45,397 {{ Math.abs(change) }}% 167 {{ Math.abs(change) }}% 58 {{ Math.abs(change) }}% 112 {{ Math.abs(change) }}% 60 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - 45 {{ Math.abs(change) }}% - 2 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second 4.03 {{ Math.abs(change) }}% 0.28 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 16.82 {{ Math.abs(change) }}% 18.85 {{ Math.abs(change) }}% 1.17 {{ Math.abs(change) }}% 0.37 {{ Math.abs(change) }}% 0.12 {{ Math.abs(change) }}% 15.16 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0 {{ Math.abs(change) }}%
Suggested transaction fee (satoshi per byte) 16.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 4.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Market statistics

Market cap (USD) 371.656 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 1.962 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 769.179 million USD {{ Math.abs(change) }}% 1.009 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 130.765 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 3.415 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 8.781 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 455.584 million USD {{ Math.abs(change) }}% 15.251 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 27.489 million USD {{ Math.abs(change) }}% 2.672 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 2.179 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 15.142 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 701.216 million USD {{ Math.abs(change) }}%
Price (USD) 19,455.30 USD {{ Math.abs(change) }}% 102.72 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 52.82 USD {{ Math.abs(change) }}% 1,091.30 USD {{ Math.abs(change) }}% 48.37 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.07 USD {{ Math.abs(change) }}% 42.29 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.32 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.34 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.11 USD {{ Math.abs(change) }}% 119.72 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.45 USD {{ Math.abs(change) }}% 55.67 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominance (%) 40.42 % {{ Math.abs(change) }}% 0.21 % {{ Math.abs(change) }}% 0.08 % {{ Math.abs(change) }}% 0.11 % {{ Math.abs(change) }}% 14.22 % {{ Math.abs(change) }}% 0.37 % {{ Math.abs(change) }}% 0.95 % {{ Math.abs(change) }}% 0.05 % {{ Math.abs(change) }}% 1.66 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.29 % {{ Math.abs(change) }}% 0.24 % {{ Math.abs(change) }}% 1.65 % {{ Math.abs(change) }}% 0.08 % {{ Math.abs(change) }}%