Add to comparison
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Litecoin Ethereum Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Blockchain statistics

Blocks 847,781 {{ Math.abs(change) }}% 850,047 {{ Math.abs(change) }}% 848,821 {{ Math.abs(change) }}% 2,702,458 {{ Math.abs(change) }}% 20,084,876 {{ Math.abs(change) }}% 5,252,186 {{ Math.abs(change) }}% 2,087,609 {{ Math.abs(change) }}% - 5,130,436 {{ Math.abs(change) }}% - 3,170,496 {{ Math.abs(change) }}% 10,441,739 {{ Math.abs(change) }}% 2,539,785 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions 1,023,397,026 {{ Math.abs(change) }}% 393,618,269 {{ Math.abs(change) }}% 298,481,985 {{ Math.abs(change) }}% 255,112,422 {{ Math.abs(change) }}% 2,404,049,446 {{ Math.abs(change) }}% 335,809,536 {{ Math.abs(change) }}% 53,234,208 {{ Math.abs(change) }}% - 6,549,977 {{ Math.abs(change) }}% - 42,328,719 {{ Math.abs(change) }}% 91,924,313 {{ Math.abs(change) }}% 14,401,151 {{ Math.abs(change) }}%
Circulation 19,711,787 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19,718,884 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,715,055 XEC {{ Math.abs(change) }}% 74,638,408 LTC {{ Math.abs(change) }}% - 144,694,356,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 11,839,981 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,875,022 XRP {{ Math.abs(change) }}% 85,260,064 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 27,251,556 XMR {{ Math.abs(change) }}% 346,188,666 ADA {{ Math.abs(change) }}% 7,264,142 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Network nodes 7,603 {{ Math.abs(change) }}% 590 {{ Math.abs(change) }}% 590 {{ Math.abs(change) }}% 871 {{ Math.abs(change) }}% - 562 {{ Math.abs(change) }}% 3,266 {{ Math.abs(change) }}% - 49 {{ Math.abs(change) }}% - - - 3,239 {{ Math.abs(change) }}%
Blockchain size (Gb) 578.85 Gb {{ Math.abs(change) }}% 203.05 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.82 Gb {{ Math.abs(change) }}% 160.20 Gb {{ Math.abs(change) }}% 1,034.26 Gb {{ Math.abs(change) }}% 143.78 Gb {{ Math.abs(change) }}% 33.42 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.78 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 177.07 Gb {{ Math.abs(change) }}% 262.01 Gb {{ Math.abs(change) }}%

24h statistics

Blocks 138 {{ Math.abs(change) }}% 128 {{ Math.abs(change) }}% 130 {{ Math.abs(change) }}% 647 {{ Math.abs(change) }}% 7,155 {{ Math.abs(change) }}% 1,340 {{ Math.abs(change) }}% 556 {{ Math.abs(change) }}% - 1,373 {{ Math.abs(change) }}% - - 4,285 {{ Math.abs(change) }}% 1,144 {{ Math.abs(change) }}%
Avg. time between blocks - - - - - - - - - - - - -
Transactions 674,388 {{ Math.abs(change) }}% 13,841 {{ Math.abs(change) }}% 1,644 {{ Math.abs(change) }}% 597,084 {{ Math.abs(change) }}% 1,237,961 {{ Math.abs(change) }}% 369,566 {{ Math.abs(change) }}% 10,302 {{ Math.abs(change) }}% 717,419 {{ Math.abs(change) }}% 1,581 {{ Math.abs(change) }}% 3,972,911 {{ Math.abs(change) }}% - 43,585 {{ Math.abs(change) }}% 3,817 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 58,445,152,990,573 BTC {{ Math.abs(change) }}% 70,598,696,343,757 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,305,812,135,283 XEC {{ Math.abs(change) }}% 5,560,716,580,348,225 LTC {{ Math.abs(change) }}% - 967,934,483,006,101,632 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 111,282,530,957,955 DASH {{ Math.abs(change) }}% 19,800,880,417,962,000,384 XRP {{ Math.abs(change) }}% 61,751,864,927,784 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 19,329,168,067,313 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - -
Coindays destroyed 3,946,405 {{ Math.abs(change) }}% 2,698,836 {{ Math.abs(change) }}% 533,210 {{ Math.abs(change) }}% 32,751,109 {{ Math.abs(change) }}% - 41,993,184,434 {{ Math.abs(change) }}% 2,338,657 {{ Math.abs(change) }}% - 1,505,992 {{ Math.abs(change) }}% - - - 3,197,853 {{ Math.abs(change) }}%
Inflation 43,125,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 40,000,000,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 40,625,000,000.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% 404,375,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 ETH {{ Math.abs(change) }}% 1,340,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 114,149,138,536.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -2,585,146,706.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 686,500,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 274,524,197,471.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflation (USD) 28,741,088 USD {{ Math.abs(change) }}% 174,704 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 316,019 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% 1,897,159 USD {{ Math.abs(change) }}% 29,713 USD {{ Math.abs(change) }}% -1,251 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,803 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 1,199,012 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 574,377,467,666,627,756,032 {{ Math.abs(change) }}% 3,158,357,717,303,279,104 {{ Math.abs(change) }}% 168,473,793,082,592,736 {{ Math.abs(change) }}% 1,169.20 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}% 750.63 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 4.31 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 48.42 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 2,461,108,352 {{ Math.abs(change) }}% - 6.96 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second - - - - - - - - - - - - -
Average transaction fee (USD) 5.3140 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0108 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0022 USD {{ Math.abs(change) }}% 5.9614 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0105 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0010 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0017 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 95.4722 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median transaction fee (USD) 2.5992 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0014 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0009 USD {{ Math.abs(change) }}% 2.3942 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0016 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0105 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transactions 265,675 {{ Math.abs(change) }}% 280 {{ Math.abs(change) }}% 68 {{ Math.abs(change) }}% 351 {{ Math.abs(change) }}% 5,425 {{ Math.abs(change) }}% 97 {{ Math.abs(change) }}% 25 {{ Math.abs(change) }}% 36 {{ Math.abs(change) }}% 1 {{ Math.abs(change) }}% - 9 {{ Math.abs(change) }}% - 8,008 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second 3.97 {{ Math.abs(change) }}% 0.22 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 2.95 {{ Math.abs(change) }}% 8.45 {{ Math.abs(change) }}% 1.43 {{ Math.abs(change) }}% 0.30 {{ Math.abs(change) }}% 8.30 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.20 {{ Math.abs(change) }}%
Suggested transaction fee (satoshi per byte) 48.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 20.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Market statistics

Market cap (USD) 1.314 trillion USD {{ Math.abs(change) }}% 8.616 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 765.682 million USD {{ Math.abs(change) }}% 5.835 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 414.608 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 20.437 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 307.756 million USD {{ Math.abs(change) }}% 26.726 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 34.685 million USD {{ Math.abs(change) }}% 2.854 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 3.216 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 14.934 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 345.638 million USD {{ Math.abs(change) }}%
Price (USD) 66,646.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 436.76 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 78.15 USD {{ Math.abs(change) }}% 3,452.79 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.14 USD {{ Math.abs(change) }}% 26.03 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.48 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.41 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.10 USD {{ Math.abs(change) }}% 173.93 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.42 USD {{ Math.abs(change) }}% 22.87 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominance (%) 51.85 % {{ Math.abs(change) }}% 0.34 % {{ Math.abs(change) }}% 0.03 % {{ Math.abs(change) }}% 0.23 % {{ Math.abs(change) }}% 16.36 % {{ Math.abs(change) }}% 0.81 % {{ Math.abs(change) }}% 0.01 % {{ Math.abs(change) }}% 1.05 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.11 % {{ Math.abs(change) }}% 0.13 % {{ Math.abs(change) }}% 0.59 % {{ Math.abs(change) }}% 0.01 % {{ Math.abs(change) }}%