Tambahkan ke perbandingan
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Bitcoin SV Ethereum Litecoin Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Statistik Blockchain

Blok 720,060 {{ Math.abs(change) }}% 724,134 {{ Math.abs(change) }}% 723,513 {{ Math.abs(change) }}% 723,537 {{ Math.abs(change) }}% 14,063,025 {{ Math.abs(change) }}% 2,198,401 {{ Math.abs(change) }}% 4,074,439 {{ Math.abs(change) }}% 1,610,024 {{ Math.abs(change) }}% - 3,935,615 {{ Math.abs(change) }}% - 2,543,606 {{ Math.abs(change) }}% 6,792,445 {{ Math.abs(change) }}% 1,540,365 {{ Math.abs(change) }}%
Transaksi 705,022,266 {{ Math.abs(change) }}% 351,995,631 {{ Math.abs(change) }}% 297,491,463 {{ Math.abs(change) }}% 841,772,760 {{ Math.abs(change) }}% 1,445,487,859 {{ Math.abs(change) }}% 102,512,887 {{ Math.abs(change) }}% 81,863,798 {{ Math.abs(change) }}% 40,508,755 {{ Math.abs(change) }}% - 5,132,292 {{ Math.abs(change) }}% - 19,673,718 {{ Math.abs(change) }}% 28,154,137 {{ Math.abs(change) }}% 9,889,271 {{ Math.abs(change) }}%
Peredaran 18,937,846 BTC {{ Math.abs(change) }}% 18,963,325 BCH {{ Math.abs(change) }}% 18,959,446 XEC {{ Math.abs(change) }}% 18,959,589 BSV {{ Math.abs(change) }}% - 69,478,058 LTC {{ Math.abs(change) }}% 132,916,886,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 10,546,633 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,897,914 XRP {{ Math.abs(change) }}% 79,285,959 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 180,675,058,536 XMR {{ Math.abs(change) }}% 329,840,839 ADA {{ Math.abs(change) }}% 12,043,272 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Node jaringan 8,438 {{ Math.abs(change) }}% 1,055 {{ Math.abs(change) }}% 1,055 {{ Math.abs(change) }}% 49 {{ Math.abs(change) }}% - 1,375 {{ Math.abs(change) }}% 1,549 {{ Math.abs(change) }}% 4,072 {{ Math.abs(change) }}% - 70 {{ Math.abs(change) }}% - - - 249 {{ Math.abs(change) }}%
Ukuran blockchain (Gb) 386.92 Gb {{ Math.abs(change) }}% 177.05 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.23 Gb {{ Math.abs(change) }}% 2,713.21 Gb {{ Math.abs(change) }}% 347.05 Gb {{ Math.abs(change) }}% 61.86 Gb {{ Math.abs(change) }}% 47.16 Gb {{ Math.abs(change) }}% 24.39 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.17 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 25.45 Gb {{ Math.abs(change) }}% 29.67 Gb {{ Math.abs(change) }}%

Statistik 24 jam

Blok 141 {{ Math.abs(change) }}% 140 {{ Math.abs(change) }}% 146 {{ Math.abs(change) }}% 149 {{ Math.abs(change) }}% 6,499 {{ Math.abs(change) }}% 586 {{ Math.abs(change) }}% 1,341 {{ Math.abs(change) }}% 549 {{ Math.abs(change) }}% - 1,363 {{ Math.abs(change) }}% - - 4,020 {{ Math.abs(change) }}% 1,147 {{ Math.abs(change) }}%
Rata-rata waktu antar blok - - - - - - - - - - - - - -
Transaksi 217,185 {{ Math.abs(change) }}% 43,465 {{ Math.abs(change) }}% 1,084 {{ Math.abs(change) }}% 3,081,660 {{ Math.abs(change) }}% 1,109,864 {{ Math.abs(change) }}% 105,052 {{ Math.abs(change) }}% 35,861 {{ Math.abs(change) }}% 16,273 {{ Math.abs(change) }}% 1,496,725 {{ Math.abs(change) }}% 1,713 {{ Math.abs(change) }}% 6,552,504 {{ Math.abs(change) }}% - 161,590 {{ Math.abs(change) }}% 4,587 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 645,106,410,148,275 BTC {{ Math.abs(change) }}% 397,470,049,098,337 BCH {{ Math.abs(change) }}% 56,098,166,924,137 XEC {{ Math.abs(change) }}% 1,111,837,279,127,398 BSV {{ Math.abs(change) }}% - 18,495,517,957,589,984 LTC {{ Math.abs(change) }}% 9,223,372,036,854,775,808 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 28,886,557,789,170 DASH {{ Math.abs(change) }}% 729,000,172,908,424 XRP {{ Math.abs(change) }}% 7,261,304,001,705 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 367,855,937,297,997 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - - -
Coindays hancur 9,012,758 {{ Math.abs(change) }}% 4,120,298 {{ Math.abs(change) }}% 1,845,118 {{ Math.abs(change) }}% 1,699,579 {{ Math.abs(change) }}% - 23,284,075 {{ Math.abs(change) }}% 51,978,976,405 {{ Math.abs(change) }}% 6,327,513 {{ Math.abs(change) }}% - 320,418 {{ Math.abs(change) }}% - - - 11,859,833 {{ Math.abs(change) }}%
Inflasi 88,125,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 87,499,999,994.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 91,250,000,000.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% 93,125,000,000.00 BSV {{ Math.abs(change) }}% 13,604.88 ETH {{ Math.abs(change) }}% 732,500,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,341,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 147,059,159,778.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -1,735,973,940.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 681,500,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 314,427,566,604.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflasi (USD) 31,106,363 USD {{ Math.abs(change) }}% 251,825 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 82,574 USD {{ Math.abs(change) }}% 33,119,980 USD {{ Math.abs(change) }}% 786,339 USD {{ Math.abs(change) }}% 1,835,051 USD {{ Math.abs(change) }}% 141,794 USD {{ Math.abs(change) }}% -1,344 USD {{ Math.abs(change) }}% 3,678 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 904,923 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 186,979,753,820,403,924,992 {{ Math.abs(change) }}% 1,494,701,072,545,610,752 {{ Math.abs(change) }}% 346,916,117,387,552,960 {{ Math.abs(change) }}% 518,282,401,347,332,928 {{ Math.abs(change) }}% 1,064,135,279,203,115 {{ Math.abs(change) }}% 361.57 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 275.02 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 3.87 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 43.27 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 3,183,331,185 {{ Math.abs(change) }}% - 7.73 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transaksi per detik - - - - - - - - - - - - - -
Biaya transaksi rata-rata (USD) 1.4085 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0066 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0008 USD {{ Math.abs(change) }}% 27.6462 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0148 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.1345 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0033 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0009 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 0.0457 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median biaya transaksi (USD) 0.3530 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0008 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0004 USD {{ Math.abs(change) }}% 12.6117 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0008 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0009 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0004 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0058 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transaksi 5,069 {{ Math.abs(change) }}% 600 {{ Math.abs(change) }}% 4 {{ Math.abs(change) }}% 1,746 {{ Math.abs(change) }}% 16,336 {{ Math.abs(change) }}% 158 {{ Math.abs(change) }}% 77 {{ Math.abs(change) }}% 70 {{ Math.abs(change) }}% 73 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - 96 {{ Math.abs(change) }}% - 15 {{ Math.abs(change) }}%
Transaksi per detik 3.32 {{ Math.abs(change) }}% 0.53 {{ Math.abs(change) }}% 0.02 {{ Math.abs(change) }}% 2.33 {{ Math.abs(change) }}% 2.65 {{ Math.abs(change) }}% 1.57 {{ Math.abs(change) }}% 0.42 {{ Math.abs(change) }}% 0.22 {{ Math.abs(change) }}% 17.32 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.05 {{ Math.abs(change) }}%
Biaya transaksi yang disarankan (satoshi per byte) 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 4.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Statistik pasar

Kapitalisasi pasar (USD) 668,593 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 5,500 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 1,383 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 1,681 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 291,138 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 7,465 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 18,191 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 1,019 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 28,992 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 43,114 juta USD {{ Math.abs(change) }}% 4,801 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 2,742 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 35,427 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 1,126 miliar USD {{ Math.abs(change) }}%
Harga (USD) 35,298.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 287.80 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 88.67 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,434.42 USD {{ Math.abs(change) }}% 107.35 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.14 USD {{ Math.abs(change) }}% 96.42 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.61 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.54 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.19 USD {{ Math.abs(change) }}% 151.64 USD {{ Math.abs(change) }}% 1.10 USD {{ Math.abs(change) }}% 93.39 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominasi (%) 38.91 % {{ Math.abs(change) }}% 0.32 % {{ Math.abs(change) }}% 0.08 % {{ Math.abs(change) }}% 0.10 % {{ Math.abs(change) }}% 16.94 % {{ Math.abs(change) }}% 0.43 % {{ Math.abs(change) }}% 1.06 % {{ Math.abs(change) }}% 0.06 % {{ Math.abs(change) }}% 1.69 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.28 % {{ Math.abs(change) }}% 0.16 % {{ Math.abs(change) }}% 2.06 % {{ Math.abs(change) }}% 0.07 % {{ Math.abs(change) }}%