Tambahkan ke perbandingan
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Bitcoin SV Ethereum Litecoin Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Statistik Blockchain

Blok 820,080 {{ Math.abs(change) }}% 822,564 {{ Math.abs(change) }}% 821,524 {{ Math.abs(change) }}% - 18,731,901 {{ Math.abs(change) }}% 2,592,684 {{ Math.abs(change) }}% 4,995,674 {{ Math.abs(change) }}% 1,983,554 {{ Math.abs(change) }}% - 4,870,603 {{ Math.abs(change) }}% - 3,034,124 {{ Math.abs(change) }}% 9,641,060 {{ Math.abs(change) }}% 2,322,457 {{ Math.abs(change) }}%
Transaksi 931,552,448 {{ Math.abs(change) }}% 379,532,125 {{ Math.abs(change) }}% 298,099,583 {{ Math.abs(change) }}% - 2,181,709,548 {{ Math.abs(change) }}% 190,204,679 {{ Math.abs(change) }}% 193,484,420 {{ Math.abs(change) }}% 50,106,106 {{ Math.abs(change) }}% - 6,244,958 {{ Math.abs(change) }}% - 34,410,015 {{ Math.abs(change) }}% 79,702,189 {{ Math.abs(change) }}% 13,722,299 {{ Math.abs(change) }}%
Peredaran 19,562,971 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19,578,512 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,572,015 XEC {{ Math.abs(change) }}% - - 73,952,321 LTC {{ Math.abs(change) }}% 142,129,236,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 11,575,989 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,882,358 XRP {{ Math.abs(change) }}% 83,960,899 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 183,676,486,815 XMR {{ Math.abs(change) }}% 346,188,666 ADA {{ Math.abs(change) }}% 7,988,748 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Node jaringan 6,727 {{ Math.abs(change) }}% 692 {{ Math.abs(change) }}% 692 {{ Math.abs(change) }}% - - 946 {{ Math.abs(change) }}% 630 {{ Math.abs(change) }}% 3,681 {{ Math.abs(change) }}% - 51 {{ Math.abs(change) }}% - - - 4,304 {{ Math.abs(change) }}%
Ukuran blockchain (Gb) 531.81 Gb {{ Math.abs(change) }}% 194.68 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.63 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 855.69 Gb {{ Math.abs(change) }}% 129.25 Gb {{ Math.abs(change) }}% 92.20 Gb {{ Math.abs(change) }}% 31.29 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.64 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 147.14 Gb {{ Math.abs(change) }}% 260.01 Gb {{ Math.abs(change) }}%

Statistik 24 jam

Blok 134 {{ Math.abs(change) }}% 156 {{ Math.abs(change) }}% 214 {{ Math.abs(change) }}% - 7,125 {{ Math.abs(change) }}% 555 {{ Math.abs(change) }}% 1,331 {{ Math.abs(change) }}% 548 {{ Math.abs(change) }}% - 1,370 {{ Math.abs(change) }}% - - 4,233 {{ Math.abs(change) }}% 1,158 {{ Math.abs(change) }}%
Rata-rata waktu antar blok - - - - - - - - - - - - - -
Transaksi 462,197 {{ Math.abs(change) }}% 83,997 {{ Math.abs(change) }}% 1,564 {{ Math.abs(change) }}% - 1,122,661 {{ Math.abs(change) }}% 406,109 {{ Math.abs(change) }}% 558,266 {{ Math.abs(change) }}% 17,163 {{ Math.abs(change) }}% 1,010,326 {{ Math.abs(change) }}% 1,599 {{ Math.abs(change) }}% 3,340,209 {{ Math.abs(change) }}% - 86,803 {{ Math.abs(change) }}% 3,077 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 94,660,581,723,730 BTC {{ Math.abs(change) }}% 124,878,315,245,726 BCH {{ Math.abs(change) }}% 133,500,847,078,520 XEC {{ Math.abs(change) }}% - - 3,342,408,713,396,019 LTC {{ Math.abs(change) }}% 2,793,536,776,705,104,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 64,420,385,258,478 DASH {{ Math.abs(change) }}% 1,292,388,792,975,047 XRP {{ Math.abs(change) }}% 24,309,937,901,839 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 33,428,348,957,839 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - - -
Coindays hancur 21,257,535 {{ Math.abs(change) }}% 21,544,874 {{ Math.abs(change) }}% 13,779,522 {{ Math.abs(change) }}% - - 29,689,448 {{ Math.abs(change) }}% 162,654,928,844 {{ Math.abs(change) }}% 24,685,126 {{ Math.abs(change) }}% - 2,147,224 {{ Math.abs(change) }}% - - - 11,612,714 {{ Math.abs(change) }}%
Inflasi 83,750,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 97,500,000,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 133,749,999,999.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% - 0 ETH {{ Math.abs(change) }}% 346,875,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,331,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 126,570,043,136.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -3,280,372,454.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 685,000,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 195,768,130,735.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflasi (USD) 36,769,600 USD {{ Math.abs(change) }}% 240,035 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 0 USD {{ Math.abs(change) }}% 252,178 USD {{ Math.abs(change) }}% 1,286,598 USD {{ Math.abs(change) }}% 40,907 USD {{ Math.abs(change) }}% -2,243 USD {{ Math.abs(change) }}% 3,975 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 481,962 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 453,224,358,450,610,241,536 {{ Math.abs(change) }}% 2,483,530,913,982,762,496 {{ Math.abs(change) }}% 278,994,858,513,725,376 {{ Math.abs(change) }}% - {{ Math.abs(change) }}% 722.72 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 1,119.00 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 1.45 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 37.89 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 2,414,110,970 {{ Math.abs(change) }}% - 8.86 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transaksi per detik - - - - - - - - - - - - - -
Biaya transaksi rata-rata (USD) 27.0383 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0032 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 13.3252 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0033 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0123 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0017 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0022 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0002 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 132.9839 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median biaya transaksi (USD) 17.2806 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0025 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 5.9803 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0014 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0039 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0001 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0025 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transaksi 152,056 {{ Math.abs(change) }}% 329 {{ Math.abs(change) }}% 3 {{ Math.abs(change) }}% - 0 {{ Math.abs(change) }}% 146 {{ Math.abs(change) }}% 46,612 {{ Math.abs(change) }}% 40 {{ Math.abs(change) }}% 64 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - 0 {{ Math.abs(change) }}% - 0 {{ Math.abs(change) }}%
Transaksi per detik 2.38 {{ Math.abs(change) }}% 0.25 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - 0 {{ Math.abs(change) }}% 1.50 {{ Math.abs(change) }}% 7.55 {{ Math.abs(change) }}% 0.12 {{ Math.abs(change) }}% 11.69 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0 {{ Math.abs(change) }}%
Biaya transaksi yang disarankan (satoshi per byte) 104.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 20.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Statistik pasar

Kapitalisasi pasar (USD) 858,937 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 4,820 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 675,184 juta USD {{ Math.abs(change) }}% - 269,816 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 5,378 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 13,741 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 374,026 juta USD {{ Math.abs(change) }}% 34,237 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 48,724 juta USD {{ Math.abs(change) }}% 3,500 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 3,116 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 15,744 miliar USD {{ Math.abs(change) }}% 455,450 juta USD {{ Math.abs(change) }}%
Harga (USD) 43,904.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 246.19 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - 2,244.19 USD {{ Math.abs(change) }}% 72.70 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.10 USD {{ Math.abs(change) }}% 32.32 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.63 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.58 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.12 USD {{ Math.abs(change) }}% 171.65 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.45 USD {{ Math.abs(change) }}% 31.38 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominasi (%) 51.46 % {{ Math.abs(change) }}% 0.29 % {{ Math.abs(change) }}% 0.04 % {{ Math.abs(change) }}% - 16.17 % {{ Math.abs(change) }}% 0.32 % {{ Math.abs(change) }}% 0.82 % {{ Math.abs(change) }}% 0.02 % {{ Math.abs(change) }}% 2.05 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.21 % {{ Math.abs(change) }}% 0.19 % {{ Math.abs(change) }}% 0.94 % {{ Math.abs(change) }}% 0.03 % {{ Math.abs(change) }}%