نوع
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده
تعداد تراکنش
0
تعداد خروجی
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده