هَش

fdb3ac2158be4d5112dc9830c388471d6630a8061d6c0589880006043951a6a3

General info

استخراج شده در
۰۹ اکتبر ۲۰۲۱ ۱۳:۳۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
F2Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
430 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00031786 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
332 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00010135 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,757 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,613 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
147,262.55 LTC {{ Math.abs(change) }}% 25,913,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
147,275.05 LTC {{ Math.abs(change) }}% 25,916,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.1223059 LTC {{ Math.abs(change) }}% 22 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
50,681.49 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 LTC {{ Math.abs(change) }}% 2,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.6223059 LTC {{ Math.abs(change) }}% 2,221 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 385,130 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 1,207,325 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 274,065 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۹ اکتبر ۲۰۲۱ ۱۳:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f67e39 8e557e093bbdddff51c14ed7059584dfa34a308a2464334d8c9b 079576
سختی 10,660,941 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,807,797,420 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 436,310,749 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000000067fad437e92d1 05061f
داده‌های کوین‌بیس ,mm`׀ksj%ˉ ?T ^kD0=🐟/F2Pool/' {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (LTC) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (LTC) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (LTC) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}