هَش

d32fb69b27ea3e87555e5a0767bf52ce1333f81fff10027986bfd0112f0d5453

General info

استخراج شده در
۰۷ مارس ۲۰۱۹ ۱۴:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
78 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00130888 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
41 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00039812 LTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
198 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
156 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,187.90 LTC {{ Math.abs(change) }}% 65,854 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,212.90 LTC {{ Math.abs(change) }}% 67,240 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.05067314 LTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
74,221.19 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,386 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.05067314 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,389 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 39,041 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 128,381 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 29,780 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۷ مارس ۲۰۱۹ ۱۴:۳۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل acda55 50178cef5d36fd52758c00f411b91de26d568fd2862106ae6f6c 441d0a
سختی 8,575,667 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,960,350,009 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 436,335,827 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000001ddaf1727092f 410241
داده‌های کوین‌بیس 0\/BTC.COM/LTCmmڎF@,W-[4O-ɎZᝧ+KW {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (LTC) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (LTC) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (LTC) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}