نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 11 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 7 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
487 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
483 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
462 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

{{ errorMessage }}