نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 5 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 5 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
192 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
185 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
4 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

{{ errorMessage }}