سهم بازار هر یک از استخرهای استخراج گرویستل‌کوین. 'ناشناس' نشان‌دهنده بلاک‌هایی است که توسط استخرهای استخراج غیرقابل شناسایی استخراج‌ شده‌اند.