اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 7 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 10 ساعت پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
7,294 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد فراخوانی‌ها (شامل ناموفق)
1,583 {{ Math.abs(change) }}%