اولین تغییر موجودی
{{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
{{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
0 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد فراخوانی‌ها (شامل ناموفق)
0 {{ Math.abs(change) }}%
اسپانسر اینجا تبلیغ کنید

DeFi positions

CDP Pool زمان ایجاد Collateral DAI Debt Liq. ratio Coll. ratio CDP liq. count