حریم‌خصوصی‌سنج برای تراکنش‌های بیت‌کوین

نتیجه امتیاز حریم‌خصوصی
برای تراکنش:
8
Low
ایرادات
حریم‌خصوصی:
4

آدرس‌های تطبیق‌یافته شناسایی شد

با استفاده از چندین شاخص، قادر به ارتباط دادن آدرس‌های درگیر در تراکنش با یکدیگر بودیم. ما آدرس‌های گیرنده‌ای که امکان دارد به یک یا چند فرستنده مرتبط باشد را شناسایی کردیم. این مطابقت محرمانگی آدرس‌ها را به طرز قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.
ورودی‌ها و خروجی‌های مطابقت‌یافته
0.00159938  BTC 26.35 USD
0.00152330  BTC 24.90 USD
0.00157504  BTC 25.54 USD
1.15121402  BTC 21,378.40 USD
0.03435906  BTC 546.86 USD
0.00120301  BTC 24.82 USD
0.00118950  BTC 24.89 USD
0.00123500  BTC 23.81 USD
0.00125188  BTC 24.48 USD
0.00124824  BTC 23.80 USD
0.00123716  BTC 24.05 USD
0.00124017  BTC 23.30 USD
0.00130431  BTC 25.35 USD
0.00111569  BTC 24.29 USD
0.00123060  BTC 24.56 USD
0.00148055  BTC 29.55 USD