هَش

0000000000000000000b9598c2c1c24922126bf9682a09438cc1bdc78617999b

General info

استخراج شده در
۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ ۱۷:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Poolin {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,667 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00082800 BTC {{ Math.abs(change) }}% 15 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
626 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00026085 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,623 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
7,660 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
15,642.65 BTC {{ Math.abs(change) }}% 284,027,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
15,648.90 BTC {{ Math.abs(change) }}% 284,140,480 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
1.04285795 BTC {{ Math.abs(change) }}% 18,935 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
23,201.95 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 113,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
7.29285795 BTC {{ Math.abs(change) }}% 132,418 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,259,897 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,999,431 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 913,178 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ ۱۵:۰۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536928256 10 {{ Math.abs(change) }}%    2000e000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000001110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d6d790 f74f00188e2a4cce19c63eab08ee986564fa0f2a463ffbf560f8 641506
سختی 19,157,154,724,710 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,297,258,069 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,838,870 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000016580f6c1a7c119354 1020ec
داده‌های کوین‌بیس 0_/poolin.com/taproot/bip9/f8y9]i#HEz {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}