هَش

00000000000000000025eb2c783f2f29d68ab4260f4b0248450c0038debc7ba4

General info

استخراج شده در
۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ ۲۰:۵۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SlushPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
3,007 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00012468 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,414 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00004026 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,839 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
7,064 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
9,847.70 BTC {{ Math.abs(change) }}% 62,485,036 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
9,860.20 BTC {{ Math.abs(change) }}% 62,564,348 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.16070757 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,020 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
14,832.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 79,314 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.66070757 BTC {{ Math.abs(change) }}% 80,334 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,289,343 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,195 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 901,284 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ ۲۰:۱۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 24e1a7 24546c3d485adf28315a58ad001e951c1e43e5f725384e9792bf fe95b0
سختی 7,019,199,231,177 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,253,172,868 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 388,503,969 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000341d93154f4bdb6a5 c457a0
داده‌های کوین‌بیس Fmm<Wv7WR13eLCZ~g$.*e &I/slush/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}