هَش

0000000000000000041d10a619967e528b0533403b1b5af36379955072cbdde6

General info

استخراج شده در
۰۴ سپتامبر ۲۰۱۶ ۱۰:۱۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BitMinter {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
214 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00053957 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00013489 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
521 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
806 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
786.99 BTC {{ Math.abs(change) }}% 456,133 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
799.49 BTC {{ Math.abs(change) }}% 463,378 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.06163716 BTC {{ Math.abs(change) }}% 36 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
171.76 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,245 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.56163716 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,281 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 114,477 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 457,908 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 114,477 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۴ سپتامبر ۲۰۱۶ ۰۹:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6a838a a53932c4f6ed71638084440f147143610ca260c23adb334a88c9 8500cb
سختی 220,755,908,330 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 60,913,859 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,979,592 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000255d7104f1e9efc9 296888
داده‌های کوین‌بیس  BitMinter,mm[x 孻(u!pJ.zza% us3}2 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}