هَش

000000000000000002abcc971d10811e3c2a8125b7c7200f13a43ea2b0289343

General info

استخراج شده در
۲۴ فوریه ۲۰۱۶ ۱۸:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
21 Inc. {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,157 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00040121 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00010030 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,088 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,499 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
17,220.48 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,402,223 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
17,245.48 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,412,970 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.40039497 BTC {{ Math.abs(change) }}% 172 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
59,169.54 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 10,746 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.40039497 BTC {{ Math.abs(change) }}% 10,918 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,168 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,992,672 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 998,168 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ ۱۶:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 4 10 {{ Math.abs(change) }}%    4 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 00a8e7 84786a5f356dc198e1a367cc45b0cba77f24c05630ae563d4f1c 21500a
سختی 163,491,654,909 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,154,396,233 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,093,919 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000121637d00ceef577 a8faea
داده‌های کوین‌بیس /BIP100/!I 8m]QT {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}