هَش

0000000000000000000999d2c4b31a86484f3ca5c3390c18e450c102cc7fafc0

General info

استخراج شده در
۰۲ سپتامبر ۲۰۲۱ ۰۱:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SpiderPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,985 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003805 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,691 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001561 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
7,297 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,192 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
20,519.23 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,002,815,940 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
20,525.48 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,003,121,340 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.06232235 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,046 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
20,132.62 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 305,450 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.31232235 BTC {{ Math.abs(change) }}% 308,496 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,638,266 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,059 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 784,931 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ سپتامبر ۲۰۲۱ ۰۰:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870916 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل c6f47a 27516eb7c24e6dc0c1520c12369339f8ac4221b06b6c7c03e1a6 036c37
سختی 17,615,033,039,279 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 66,930,472 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,923,168 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000002116050a0152f496f3 54b494
داده‌های کوین‌بیس sSpiderPool/cnb7mmlDGRc#@2:{- l%2t {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}