مجموع نُودها: 20

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/Bitcoin SV:1.0.11/ 14
/Bitcoin SV:1.0.7.1/ 2
/Bitcoin SV:1.0.4/ 2
/Bitcoin SV:0.1.0(EB128.0)/ 1
/Bitcoin SV:0.1.0(EB128.0; bitcoin-sv)/ 1
مجموع ردیف‌ها: 5

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
مجموع ردیف‌ها: 6