مجموع نُودها: 156

بر اساس کشورها
بر اساس پیاده‌سازی
بر اساس شماره بلاک‌ها

نسخه نُود

عاملِ کاربر تعداد
/Bitcoin SV:1.0.8/ 98
/Bitcoin SV:1.0.7/ 26
/Bitcoin SV:1.0.4/ 12
/Bitcoin SV:1.0.0/ 3
/Bitcoin SV:1.0.3/ 3
/Bitcoin SV:1.0.7.1/ 2
/Bitcoin SV:0.1.0(EB128.0)/ 2
/Bitcoin SV:1.0.8(SatoshiShotgun)/ 2
/Bitcoin SV:1.0.2/ 2
/Bitcoin SV:1.0.6/ 1
/Bitcoin SV:0.2.1(EB2000.0)/ 1
/Bitcoin SV:0.1.0(EB128.0; bitcoin-sv)/ 1
/Bitcoin SV:1.0.8(Blockstream Edition)/ 1
مجموع ردیف‌ها: 15

شماره بلاک‌ها

شناسه بلاک تعداد
مجموع ردیف‌ها: 30