هَش

00000000000000000f69230e15727872c1af9c9e0498715d4ad342fca62619cf

General info

استخراج شده در
۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ ۰۷:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
svpool.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
224 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000485 BSV {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,272 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
416 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
7,424.06 BSV {{ Math.abs(change) }}% 1,181,910 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
7,430.31 BSV {{ Math.abs(change) }}% 1,182,900 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01219995 BSV {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
59.89 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BSV {{ Math.abs(change) }}% 995 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26219995 BSV {{ Math.abs(change) }}% 997 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 2,517,555 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ ۰۷:۰۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b8f3f8 c8300a7638cc4ba141ebe806102d41a62a10e228269c0ec965bf 67323a
سختی 61,298,174,514 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 388,989,348 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,828,692 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000013272be182fd1cf76 a61586
داده‌های کوین‌بیس /svpool.com/0qp`.g {{ Math.abs(change) }}%
BSV Price
89.12 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BSV) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BSV) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BSV) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}