نوع
{{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
{{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
{{ Math.abs(change) }}% {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
0 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
0 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
0 {{ Math.abs(change) }}%
BSV Price
55.00 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
اسپانسر اینجا تبلیغ کنید