این چارت نشان‌دهنده تعداد روزانباشت بیت‌کوین‌کَش است که با انتقال BCH نابود شده است. روزانباشت نابود‌شده (CDD) یک معیار جایگزین برای حجم کل تراکنش‌هاست چرا که نشان‌دهنده سن هر سکه است. زمانی‌که یک سکه قدیمی جابه‌جا می‌شود، روزانباشت نابودشده آن بزرگتر از زمانی است که یک سکه جدید جابه‌جا می‌شود. معیار CDD جنبه جدیدی، یعنی سن سکه‌ها، را برای نمایش فعالیت‌های اقتصادی در شبکه لحاظ می‌کند.