هَش

000000000000000002a76d75e39fb72945e57356df801586c191386fb1619cd7

General info

استخراج شده در
۱۵ آوریل ۲۰۱۹ ۱۶:۴۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
28 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004009 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
50 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
63 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
131.65 BCH {{ Math.abs(change) }}% 38,044 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
144.15 BCH {{ Math.abs(change) }}% 41,657 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0004619 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
50.78 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,612 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.5004619 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,612 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 11,729 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ ۱۶:۱۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2bbb4a be52e7cf7c68f475fe74d03bb62bc65f1dbfaaf07a88620ec456 fcd146
سختی 357,035,237,150 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,653,192,132 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,855,003 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e6074060f79c8715 77eca9
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/5n8= {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
626.45 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}