هَش

00000000000000000386078de429598902dc8fcd8337c7029b7cbae97f03c2ff

General info

استخراج شده در
۰۲ آوریل ۲۰۱۹ ۲۲:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
156 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003867 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
203 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
557 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,687.91 BCH {{ Math.abs(change) }}% 282,415 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,700.41 BCH {{ Math.abs(change) }}% 284,506 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0020499 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
7,518.74 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,091 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.5020499 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,092 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 53,255 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ آوریل ۲۰۱۹ ۲۱:۱۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 4c9d33 58ccd81c5c99b2da9c93d3f99630b69e579e0a501e520254519c ad52ff
سختی 282,449,324,520 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 122,504,764 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,908,297 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e3c34885c33b8bcc 01f86a
داده‌های کوین‌بیس A( A(*;/BTC.TOP/mmأnU^Tlk`Ґb&̀C6M {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
626.88 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}