هَش

00000000000000000268c9cedf21aaf173927ae911b5271c39e018921adffc7c

General info

استخراج شده در
۰۲ آوریل ۲۰۱۹ ۲۰:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
260 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001982 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
364 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
685 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
43,883.26 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,342,372 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
43,895.76 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,344,463 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00204787 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,485,828.85 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,091 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50204787 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,092 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 103,555 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ آوریل ۲۰۱۹ ۱۹:۵۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل fc0808 9127994efec24b50c2a98e26bedc24d8caca204d9201c3b1780c 67ac9c
سختی 271,847,697,996 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 238,532,958 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,918,246 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e3c0871fc6330a1c 126db4
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/2`c {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
626.64 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}