نوع
scripthash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 6 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
ارسال‌شده {{ Math.abs(change) }}% 3 روز پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
488 {{ Math.abs(change) }}%
فرمت آدرس Legacy
تعداد خروجی
262 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
7 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش: